DANH SÁCH CBHD DAMH,TTKT,TTTN HK172 CÁC LỚP VLVH

DANH SÁCH CBHD DAMH,TTKT,TTTN HK172 CÁC LỚP VLVH

 

STT Ma MH TÊN MH Ma NH To MSSV Ho Lot Ten BM CBHD
1 405903 Đồ án môn học 2 T01 A 1533404 Nguyễn Thành An Viễn thông Nguyễn Tấn Phát
2 405903 Đồ án môn học 2 T01 A 1433454 Mai Lê Phương Duy Viễn thông Nguyễn Tấn Phát
3 405903 Đồ án môn học 2 T01 A 413T3248 Lê Chí Hải Viễn thông Nguyễn Thành Vinh
4 405903 Đồ án môn học 2 T01 A 413T3134 Huỳnh Thái Huy Viễn thông Nguyễn Thành Vinh
5 405903 Đồ án môn học 2 T01 A 1533058 Lê Thị Kim Ngân Viễn thông Phan Trọng Khôi
6 405903 Đồ án môn học 2 T01 A 413T3327 Dương Ninh Viễn thông Phan Trọng Khôi
7 405903 Đồ án môn học 2 T01 A 1433653 Nguyễn Hoàng Phát Viễn thông Hà Hoàng Kha
9 440302 Thực tập tốt nghiệp T01 A 1533404 Nguyễn Thành An Viễn thông Hà Hoàng Kha
10 440302 Thực tập tốt nghiệp T01 A 413T3327 Dương Ninh Viễn thông Hà Hoàng Kha
11 440302 Thực tập tốt nghiệp T01 A 1533682 Nguyễn Thế Thuyên Viễn thông Nguyễn Thanh Tuấn
12 440302 Thực tập tốt nghiệp T01 A 413T3190 Trần Văn Trường Viễn thông Nguyễn Thanh Tuấn
13 440304 Thực tập kỹ thuật T01 A 1533425 Phan Hồng Cẩm Viễn thông Trịnh Xuân Dũng
14 440304 Thực tập kỹ thuật T01 A 1533445 Phan Huỳnh Khánh Duy Viễn thông Trịnh Xuân Dũng
15 440304 Thực tập kỹ thuật T01 A 1531023 Trần Hoàng Duy Viễn thông Đặng Nguyên Châu
16 440304 Thực tập kỹ thuật T01 A 1433532 Nguyễn Văn Hưng Viễn thông Đặng Nguyên Châu
17 440304 Thực tập kỹ thuật T01 A 1633562 Nguyễn Thắng Lợi Viễn thông Đinh Quốc Hùng
18 440304 Thực tập kỹ thuật T01 A 1533604 Trương Lê Hùng Phương Viễn thông Đinh Quốc Hùng
19 440304 Thực tập kỹ thuật T01 A 413T3356 Châu Kim Tài Viễn thông Võ Quế Sơn
20 440304 Thực tập kỹ thuật T01 A 1533652 Trần Quốc Thanh Viễn thông Võ Quế Sơn
21 440304 Thực tập kỹ thuật T01 A 1533670 Phan Trường Thịnh Viễn thông Phạm Quang Thái
22 440304 Thực tập kỹ thuật T01 A 1533682 Nguyễn Thế Thuyên Viễn thông Phạm Quang Thái