DANH SÁCH TTKT HK172

DANH SÁCH TTKT HK172

 

STT f_masv f_holotvn f_tenvn f_mamh f_tenmh f_manh f_mabm f_makh f_tenlop honv tennv ghichu
1 41201345 Huỳnh Đắc Khánh    Huy         440304 Thực tập kỹ thuật (DTVT)             A01 GDD DD DD12DV3 Hà Hoàng Kha  
2 41301508 Nguyễn Xuân        Huy         440304 Thực tập kỹ thuật (DTVT)             A01 GDD DD DD13DV3 Đinh Quốc Hùng  
3 41301699 Huỳnh Trọng        Hữu         440304 Thực tập kỹ thuật (DTVT)             A01 GDD DD DD13DV2 Đinh Quốc Hùng  
4 41302978 Kim Thanh          Phú         440304 Thực tập kỹ thuật (DTVT)             A01 GDD DD DD13DV4 Đinh Quốc Hùng  
5 41303083 Huỳnh Minh         Phụng       440304 Thực tập kỹ thuật (DTVT)             A01 GDD DD DD13DV4 Trịnh Xuân Dũng  
6 41303635 Phạm Hồng          Thái        440304 Thực tập kỹ thuật (DTVT)             A01 GDD DD DD13DV5 Trịnh Xuân Dũng  
7 41203549 Phan Phúc          Thiên       440304 Thực tập kỹ thuật (DTVT)             A01 GDD DD DD12DV6 Hà Hoàng Kha