DANH SÁCH LVTN K14 HK172

DANH SÁCH LVTN K14 HK172

 

STT MSSV HỌ TÊN MSMH TÊN MH NHÓM LỚP BỘ MÔN CBHD
1 1410009 Hoàng Vũ Thùy      An          EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt             A01 DD14DV1 Viễn Thông Huỳnh Phú Minh Cường
2 1410027 Nguyễn Phúc        An          EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt             A01 DD14DV1 Viễn Thông Nguyễn Thanh Tuấn
3 1410156 Nguyễn Thụy Nhật   ánh         EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt             A01 DD14DV1 Viễn Thông Nguyễn Chí Ngọc
4 1410276 Lý Nhựt            Bình        EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt             A01 DD14DV1 Viễn Thông Nguyễn Thanh Tuấn
5 1410474 Phạm Phú           Cường       EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt             A01 DD14DV1 Viễn Thông Nguyễn Thanh Tuấn
6 1410746 Đỗ Thành           Đại         EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt             A01 DD14DV1 Viễn Thông Nguyễn Chí Ngọc
7 1410860 Nguyễn Hải         Đăng        EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt             A01 DD14DV2 Viễn Thông Huỳnh Phú Minh Cường
8 1411247 Trần Hiếu          Hiển        EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt             A01 DD14DV2 Viễn Thông Trịnh Xuân Dũng
9 1411421 Đoàn Lê            Huy         EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt             A01 DD14DV3 Viễn Thông Lưu Thanh Trà
10 1412182 Trần Minh          Luân        EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt             A01 DD14DV4 Viễn Thông Nguyễn Thanh Tuấn
11 1412229 Đoàn Văn           Mạnh        EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt             A01 DD14DV4 Viễn Thông Đặng Ngọc Hạnh
12 1412812 Nguyễn Phan        Pháp        EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt             A01 DD14DV4 Viễn Thông Đặng Ngọc Hạnh
13 1413177 Nguyễn Minh        Quốc        EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt             A01 DD14DV5 Viễn Thông Võ Quế Sơn
14 1413482 Võ Duy             Tấn         EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt             A01 DD14DV6 Viễn Thông Nguyễn Thanh Tuấn
15 1413747 Phan Vũ Ngọc       Thiện       EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt             A01 DD14DV6 Viễn Thông Võ Quế Sơn
16 1414039 Nguyễn Văn         Toán        EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt             A01 DD14DV7 Viễn Thông Phạm Quang Thái
17 1414124 Đinh Công          Tráng       EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt             A01 DD14DV7 Viễn Thông Trịnh Xuân Dũng
18 1414251 Dương Hoàng        Trọng       EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt             A01 DD14DV7 Viễn Thông Phạm Quang Thái
19 1414602 Bùi Khánh          Văn         EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt             A01 DD14DV7 Viễn Thông Hồ Văn Khương
20 1414616 Huỳnh Đình         Vân         EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt             A01 DD14DV7 Viễn Thông Hồ Văn Khương
21 1414670 Vũ Hoàng Quốc      Việt        EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt             A01 DD14DV7 Viễn Thông Đặng Ngọc Hạnh
22 1414685 Nguyễn Đăng        Vinh        EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt             A01 DD14DV7 Viễn Thông Nguyễn Thanh Tuấn
23 1410046 Võ Thị Phương      An          EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt             TNDD DD14KSVT Viễn Thông Huỳnh Phú Minh Cường
24 1410055 Đặng Võ Hoàng      Anh         EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt             TNDD DD14KSVT Viễn Thông Trịnh Xuân Dũng
25 1410070 Lê Hồ Bảo          Anh         EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt             TNDD DD14KSVT Viễn Thông Trịnh Xuân Dũng
26 1410311 Hồ Văn             Bôn         EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt             TNDD DD14KSVT Viễn Thông Hà Hoàng Kha
27 1410489 Bùi Công           Danh        EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt             TNDD DD14KSVT Viễn Thông Trịnh Xuân Dũng
28 1410925 Lê Huỳnh           Đức         EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt             TNDD DD14KSVT Viễn Thông Trịnh Xuân Dũng
29 1411849 Trang Đăng         Khoa        EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt             TNDD DD14KSVT Viễn Thông Huỳnh Phú Minh Cường
30 1411936 Phan Vạn           Kim         EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt             TNDD DD14KSVT Viễn Thông Huỳnh Phú Minh Cường
31 1412163 Trần Minh          Lợi         EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt             TNDD DD14KSVT Viễn Thông Hà Hoàng Kha
32 1413528 Nguyễn Trần Quốc   Thái        EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt             TNDD DD14KSVT Viễn Thông Trịnh Xuân Dũng
33 1413788 Nguyễn Tấn         Thịnh       EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt             TNDD DD14KSVT Viễn Thông Huỳnh Phú Minh Cường
34 1414423 Phạm Anh           Tuấn        EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt             TNDD DD14KSVT Viễn Thông Lê Tiến Thường
35 1414537 Nguyễn Hữu         Tùng        EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt             TNDD DD14KSVT Viễn Thông Trịnh Xuân Dũng