DANH SÁCH SINH VIÊN DAMH K15 HK172

DANH SÁCH SINH VIÊN DAMH K15 HK172

 

STT MSSV Họ lót Tên MSMH Tên MH Nhóm Lớp Bộ môn CBHD
1 1512831 Lê Danh            Sơn         EE3151 Đồ án                                A03 DD15DV3 Viễn Thông Đặng Ngọc Hạnh
2 1511456 Trần Đình          Kha         EE3151 Đồ án                                A03 DD15DV2 Viễn Thông Đặng Ngọc Hạnh
3 1511307 Võ Nguyễn Song     Huy         EE3151 Đồ án                                A03 DD15DV2 Viễn Thông Đặng Ngọc Hạnh
4 1511211 Đặng Quang         Huy         EE3151 Đồ án                                A02 DD15DV2 Viễn Thông Đặng Ngọc Hạnh
5 1512284 Đặng Văn           Nhất        EE3151 Đồ án                                A04 DD15DV2 Viễn Thông Đặng Ngọc Hạnh
6 1512158 Nguyễn Phỉ         Nghĩa       EE3151 Đồ án                                A04 DD15DV2 Viễn Thông Đặng Ngọc Hạnh
7 1513505 Bùi Thanh          Tính        EE3061 Đồ án                                A02 DD15DV1 Viễn Thông Đặng Nguyên Châu
8 1512281 Trương Thiện       Nhân        EE3151 Đồ án                                TNDD DD15KSVT Viễn Thông Đặng Nguyên Châu
9 1512423 Lương Hoàng        Phi         EE3151 Đồ án                                A03 DD15DV2 Viễn Thông Đặng Nguyên Châu
10 1512378 Nguyễn Tấn         Nhựt        EE3151 Đồ án                                A04 DD15DV2 Viễn Thông Đặng Nguyên Châu
11 1511421 Vũ Thành           Hưng        EE3151 Đồ án                                A03 DD15DV2 Viễn Thông Đặng Nguyên Châu
12 1510506 Trần Hoàng Thanh   Duy         EE3151 Đồ án                                A01 DD15DV1 Viễn Thông Đặng Nguyên Châu
13 1514066 Nguyễn Quang       Vinh        EE3151 Đồ án                                TNDD DD15KSVT Viễn Thông Đinh Quốc Hùng
14 1513019 Bùi Văn            Thái        EE3151 Đồ án                                A05 DD15DV3 Viễn Thông Đinh Quốc Hùng
15 1512420 Huỳnh Văn          Phận        EE3151 Đồ án                                A04 DD15DV2 Viễn Thông Đinh Quốc Hùng
16 1513742 Phan Minh          Trung       EE3151 Đồ án                                A04 DD15DV3 Viễn Thông Đinh Quốc Hùng
17 1512688 Phạm Minh          Quân        EE3151 Đồ án                                A04 DD15DV2 Viễn Thông Đinh Quốc Hùng
18 1511354 Nguyễn Mạnh        Hùng        EE3151 Đồ án                                A02 DD15DV1 Viễn Thông Đinh Quốc Hùng
19 1511353 Nguyễn Hữu Thanh   Hùng        EE3151 Đồ án                                A02 DD15DV1 Viễn Thông Đinh Quốc Hùng
20 1511164 Dương Nguyễn Tấn   Hòa         EE3151 Đồ án                                A02 DD15DV1 Viễn Thông Đinh Quốc Hùng
21 1510652 Trần Thiều Quang   Đại         EE3151 Đồ án                                A04 DD15DV1 Viễn Thông Đinh Quốc Hùng
22 1510330 Nguyễn Thành       Công        EE3151 Đồ án                                A01 DD15DV1 Viễn Thông Đinh Quốc Hùng
23 1514122 Trần Hoàng         Vũ          EE3151 Đồ án                                A04 DD15DV3 Viễn Thông Hà Hoàng Kha
24 1513878 Trần Văn           Tuấn        EE3151 Đồ án                                A06 DD15DV3 Viễn Thông Hà Hoàng Kha
25 1513800 Đoàn Minh          Trực        EE3151 Đồ án                                A06 DD15DV3 Viễn Thông Hà Hoàng Kha
26 1513714 Lâm Trí            Trung       EE3151 Đồ án                                A06 DD15DV3 Viễn Thông Hà Hoàng Kha
27 1511907 Trần Văn           Lượng       EE3151 Đồ án                                A04 DD15DV2 Viễn Thông Hà Hoàng Kha
28 1511115 Đinh Vũ            Hoàng       EE3151 Đồ án                                A02 DD15DV1 Viễn Thông Hà Hoàng Kha
29 1513480 Hồ Huy             Tín         EE3151 Đồ án                                A06 DD15DV3 Viễn Thông Hồ Văn Khương
30 1513244 Hồ Gia             Thịnh       EE3151 Đồ án                                A05 DD15DV3 Viễn Thông Hồ Văn Khương
31 1513223 Trần Hoàn          Thiện       EE3151 Đồ án                                A04 DD15DV3 Viễn Thông Hồ Văn Khương
32 1513189 Nguyễn Ân Minh     Thiền       EE3151 Đồ án                                A05 DD15DV3 Viễn Thông Hồ Văn Khương
61 1510895 Nguyễn             Hào         EE3151 Đồ án                                A02 DD15DV1 Viễn Thông Hồ Văn Khương
86 1510978 Đặng Công          Hậu         EE3151 Đồ án                                A02 DD15DV1 Viễn Thông Hồ Văn Khương
113 1511078 Phạm Văn           Hiệp        EE3151 Đồ án                                A02 DD15DV1 Viễn Thông Hồ Văn Khương
33 1514129 Nguyễn Đăng        Vương       EE3151 Đồ án                                A06 DD15DV3 Viễn Thông Huỳnh Phú Minh Cường
34 1514096 Huỳnh Huy          Vũ          EE3151 Đồ án                                A06 DD15DV3 Viễn Thông Huỳnh Phú Minh Cường
35 1514040 Nguyễn Đức         Việt        EE3151 Đồ án                                A06 DD15DV3 Viễn Thông Huỳnh Phú Minh Cường
36 1513929 Nguyễn Lê Thanh    Tú          EE3151 Đồ án                                A06 DD15DV3 Viễn Thông Huỳnh Phú Minh Cường
37 1511195 Nguyễn Ngọc        Huân        EE3151 Đồ án                                TNDD DD15KSVT Viễn Thông Huỳnh Phú Minh Cường
38 1510903 Cao Xuân           Hải         EE3151 Đồ án                                TNDD DD15KSVT Viễn Thông Huỳnh Phú Minh Cường
39 1513543 Nguyễn Tấn         Toàn        EE3151 Đồ án                                A06 DD15DV3 Viễn Thông Huỳnh Phú Minh Cường
40 1514153 Nguyễn Nhật        Vỹ          EE3151 Đồ án                                TNDD DD15KSVT Viễn Thông Lê Tiến Thường
41 1513889 Vũ Đức             Tuấn        EE3151 Đồ án                                TNDD DD15KSVT Viễn Thông Lê Tiến Thường
42 1513372 Nguyễn Chính       Thụy        EE3151 Đồ án                                TNDD DD15KSVT Viễn Thông Lê Tiến Thường
43 1513172 Đỗ Tiểu            Thiên       EE3151 Đồ án                                TNDD DD15KSVT Viễn Thông Lê Tiến Thường
44 1512872 Nguyễn Tấn         Sỹ          EE3151 Đồ án                                TNDD DD15KSVT Viễn Thông Lê Tiến Thường
45 1512702 Nguyễn Văn         Quí         EE3151 Đồ án                                A05 DD15DV3 Viễn Thông Lê Tiến Thường
46 1513133 Nguyễn Mạnh        Thắng       EE3151 Đồ án                                A05 DD15DV3 Viễn Thông Lưu Thanh Trà
47 1513128 Mai Hữu            Thắng       EE3151 Đồ án                                A05 DD15DV3 Viễn Thông Lưu Thanh Trà
48 1513115 Bạch Trí           Thắng       EE3151 Đồ án                                A06 DD15DV3 Viễn Thông Lưu Thanh Trà
49 1513051 Nguyễn Thái        Thành       EE3151 Đồ án                                A01 DD15DV3 Viễn Thông Lưu Thanh Trà
50 1513011 Phạm Ngọc          Thanh       EE3151 Đồ án                                A05 DD15DV3 Viễn Thông Nguyễn Chí Ngọc
51 1512948 Lê Nhựt            Tân         EE3151 Đồ án                                A05 DD15DV3 Viễn Thông Nguyễn Chí Ngọc
52 1512947 Lê Nhật            Tân         EE3151 Đồ án                                A05 DD15DV3 Viễn Thông Nguyễn Chí Ngọc
53 1512747 Nguyễn Thanh       Quý         EE3151 Đồ án                                A02 DD15DV3 Viễn Thông Nguyễn Chí Ngọc
54 1510482 Nguyễn Tấn         Duy         EE3151 Đồ án                                A01 DD15DV1 Viễn Thông Nguyễn Chí Ngọc
55 1510468 Nguyễn Đình        Duy         EE3151 Đồ án                                A01 DD15DV1 Viễn Thông Nguyễn Chí Ngọc
56 1512148 Chí Trần Trọng     Nghĩa       EE3151 Đồ án                                A04 DD15DV2 Viễn Thông Nguyễn Tấn Phát
57 1512100 Phan Thế           Nam         EE3151 Đồ án                                A04 DD15DV2 Viễn Thông Nguyễn Tấn Phát
58 1512020 Trần Công          Minh        EE3151 Đồ án                                A04 DD15DV2 Viễn Thông Nguyễn Tấn Phát
59 1511897 Trịnh Vĩ           Luân        EE3151 Đồ án                                A03 DD15DV2 Viễn Thông Nguyễn Tấn Phát
60 1510906 Hoàng              Hải         EE3151 Đồ án                                A02 DD15DV1 Viễn Thông Nguyễn Tấn Phát
62 1513012 Quan Mậu           Thanh       EE3151 Đồ án                                A01 DD15DV3 Viễn Thông Nguyễn Thanh Tuấn
63 1512852 Nguyễn Văn Bảo     Sơn         EE3151 Đồ án                                A05 DD15DV3 Viễn Thông Nguyễn Thanh Tuấn
64 1512741 Hoàng Ngọc         Quý         EE3151 Đồ án                                A05 DD15DV3 Viễn Thông Nguyễn Thanh Tuấn
65 1512568 Bùi Vũ Viết        Phương      EE3151 Đồ án                                A04 DD15DV2 Viễn Thông Nguyễn Thanh Tuấn
66 1512489 Nguyễn Tấn         Phú         EE3151 Đồ án                                TNDD DD15KSVT Viễn Thông Nguyễn Thanh Tuấn
67 1510830 Trương Hoàng       Gia         EE3151 Đồ án                                A02 DD15DV1 Viễn Thông Nguyễn Thanh Tuấn
68 1510818 Trần Văn           Đức         EE3151 Đồ án                                A02 DD15DV1 Viễn Thông Nguyễn Thanh Tuấn
69 1510152 Đinh Thế           Bảo         EE3151 Đồ án                                A01 DD15DV1 Viễn Thông Nguyễn Thành Vinh
70 1510114 Vũ Xuân            Anh         EE3151 Đồ án                                A01 DD15DV1 Viễn Thông Nguyễn Thành Vinh
71 1510096 Phạm Tuấn          Anh         EE3151 Đồ án                                A01 DD15DV1 Viễn Thông Nguyễn Thành Vinh
72 1414981 Dương Chí          Khang       EE3151 Đồ án                                A06 DD14DV3 Viễn Thông Nguyễn Thành Vinh
73 1414259 Nguyễn Phi         Trọng       EE3151 Đồ án                                A04 DD14DV7 Viễn Thông Nguyễn Thành Vinh
74 1413878 Trần Đình          Thuận       EE3151 Đồ án                                A05 DD14DV6 Viễn Thông Nguyễn Thành Vinh
75 1510720 Trần Quốc          Đạt         EE3151 Đồ án                                A01 DD15DV1 Viễn Thông Phạm Quang Thái
76 1510577 Trần Tuấn          Dũng        EE3151 Đồ án                                A01 DD15DV1 Viễn Thông Phạm Quang Thái
77 1512546 Trần Đình          Phúc        EE3151 Đồ án                                A04 DD15DV2 Viễn Thông Phạm Quang Thái
78 1512468 Hỷ Văn             Phóng       EE3061 Đồ án                                A03 DD15DV2 Viễn Thông Phạm Quang Thái
79 1512448 Nguyễn Thanh       Phong       EE3151 Đồ án                                A04 DD15DV2 Viễn Thông Phạm Quang Thái
80 1510401 Trần               Danh        EE3151 Đồ án                                A06 DD15DV1 Viễn Thông Phan Trọng Khôi
81 1510391 Trần Văn           Cường       EE3151 Đồ án                                A01 DD15DV1 Viễn Thông Phan Trọng Khôi
82 1510363 Lê Quốc            Cường       EE3151 Đồ án                                A01 DD15DV1 Viễn Thông Phan Trọng Khôi
83 1510301 Cao Khả            Chinh       EE3151 Đồ án                                A02 DD15DV1 Viễn Thông Phan Trọng Khôi
84 1510294 Đỗ Minh            Chiến       EE3151 Đồ án                                A01 DD15DV1 Viễn Thông Phan Trọng Khôi
85 1510274 Đỗ Ngọc Thanh      Châu        EE3151 Đồ án                                A01 DD15DV1 Viễn Thông Phan Trọng Khôi
87 1510954 Nguyễn Ngôn        Hạnh        EE3151 Đồ án                                A02 DD15DV1 Viễn Thông Phan Trọng Khôi
88 1511889 Nguyễn Duy         Luân        EE3151 Đồ án                                A03 DD15DV2 Viễn Thông Trịnh Xuân Dũng
89 1511338 Hoàng Nam          Hùng        EE3151 Đồ án                                A02 DD15DV1 Viễn Thông Trịnh Xuân Dũng
90 1511330 Hoàng Thanh        Huỳnh       EE3151 Đồ án                                A03 DD15DV2 Viễn Thông Trịnh Xuân Dũng
91 1511320 Nguyễn Thanh       Huyền       EE3151 Đồ án                                A03 DD15DV2 Viễn Thông Trịnh Xuân Dũng
92 1511273 Nguyễn Xuân        Huy         EE3151 Đồ án                                A03 DD15DV2 Viễn Thông Trịnh Xuân Dũng
93 1511264 Nguyễn Quốc        Huy         EE3151 Đồ án                                A03 DD15DV2 Viễn Thông Trịnh Xuân Dũng
94 1511248 Nguyễn Đức         Huy         EE3151 Đồ án                                A03 DD15DV2 Viễn Thông Trịnh Xuân Dũng
95 1511241 Mai Hoàng          Huy         EE3151 Đồ án                                A02 DD15DV2 Viễn Thông Lưu Thanh Trà
96 1511013 Ngô Thành          Hiếu        EE3151 Đồ án                                A02 DD15DV1 Viễn Thông Lưu Thanh Trà
97 1514124 Trịnh Phi          Vũ          EE3151 Đồ án                                A06 DD15DV3 Viễn Thông Võ Quế Sơn
98 1513036 Bùi Huy            Thành       EE3151 Đồ án                                A05 DD15DV3 Viễn Thông Võ Quế Sơn
99 1512885 Nguyễn             Tài         EE3151 Đồ án                                TNDD DD15KSVT Viễn Thông Võ Quế Sơn
100 1512670 Nguyễn Văn         Quảng       EE3151 Đồ án                                TNDD DD15KSVT Viễn Thông Võ Quế Sơn
101 1512401 Hoàng Tấn          Phát        EE3061 Đồ án                                A02 DD15DV2 Viễn Thông Võ Quế Sơn
102 1512149 Đinh Trung         Nghĩa       EE3151 Đồ án                                A06 DD15DV2 Viễn Thông Võ Quế Sơn
103 1510698 Nguyễn Thành       Đạt         EE3151 Đồ án                                A01 DD15DV1 Viễn Thông Võ Quế Sơn
104 1511034 Trần Minh          Hiếu        EE3151 Đồ án                                A02 DD15DV1 Viễn Thông Võ Quế Sơn
105 1511877 Kha Vạn            Lợi         EE3151 Đồ án                                A03 DD15DV2 Viễn Thông Vương Phát
106 1511734 Dương Văn Vũ       Linh        EE3151 Đồ án                                A03 DD15DV2 Viễn Thông Vương Phát
107 1511603 Trần Đăng          Khoa        EE3151 Đồ án                                A03 DD15DV2 Viễn Thông Vương Phát
108 1511566 Hồ Văn             Khoa        EE3151 Đồ án                                A03 DD15DV2 Viễn Thông Vương Phát
109 1511477 Nguyễn An          Khang       EE3151 Đồ án                                A02 DD15DV2 Viễn Thông Vương Phát
110 1511444 Phạm Thành         ý           EE3151 Đồ án                                A05 DD15DV3 Viễn Thông Vương Phát
111 1511361 Nguyễn Văn         Hùng        EE3151 Đồ án                                A02 DD15DV1 Viễn Thông Vương Phát
112 1511345 Lý Văn             Hùng        EE3151 Đồ án                                A01 DD15DV1 Viễn Thông Vương Phát