DANH SÁCH CBHD DAMH,LVTN,TTKT,TTTN, DC LVTN HK172 các lớp CQ

 DANH SÁCH CBHD DAMH,LVTN,TTKT,TTTN, DC LVTN HK172 các lớp CQ

 

STT MSSV HO TEN MSMH TEN MH NHOM LOP BO MON CBHD
152 41303083 Huỳnh Minh         Phụng       405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01 DD13DV4 Viễn Thông Hà Hoàng Kha
153 41303190 Trương Công        Quang       405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01 DD13DV4 Viễn Thông Hà Hoàng Kha
154 41203143 Đinh Văn Bảo       Sơn         405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01 DD12DV5 Viễn thông Hà Hoàng Kha
156 41303508 Lê Thanh           Tâm         405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01 DD13DV5 Viễn Thông Hà Hoàng Kha
43 41300298 Hoàng Hải          Bình        405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01 DD13DV1 Viễn Thông Hồ Văn Khương
128 41203267 Nguyễn Viết        Tâm         405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01 DD12DV5 Viễn thông Hồ Văn Khương
58 41301940 Phạm Trọng         Kiên        405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01 DD13DV3 Viễn Thông Lưu Thanh Trà
59 41302378 Trần Anh           Minh        405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01 DD13DV4 Viễn Thông Lưu Thanh Trà
60 41302663 Cao Lê             Nguyễn      405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01 DD13DV4 Viễn Thông Lưu Thanh Trà
61 41302706 Nguyễn Đức Hiếu    Nhân        405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01 DD13DV4 Viễn Thông Lưu Thanh Trà
157 41303635 Phạm Hồng          Thái        405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01 DD13DV5 Viễn Thông Nguyễn Tấn Phát
158 41203884 Trần Bảo           Tín         405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01 DD12DV6 Viễn thông Nguyễn Tấn Phát
159 41204769 Đào Minh           Trí         405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01 DD12DV7 Viễn thông Nguyễn Tấn Phát
86 41301699 Huỳnh Trọng        Hữu         405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01 DD13DV2 Viễn Thông Nguyễn Thanh Tuấn
87 41201345 Huỳnh Đắc Khánh    Huy         405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01 DD12DV3 Viễn thông Nguyễn Thanh Tuấn
                   
98 41304260 Phan Thanh         Trà         405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01 DD13DV6 Viễn Thông Phạm Quang Thái
102 41302978 Kim Thanh          Phú         405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01 DD13DV4 Viễn Thông Phạm Quang Thái
103 41303083 Huỳnh Minh         Phụng       405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01 DD13DV4 Viễn Thông Phạm Quang Thái
150 41302663 Cao Lê             Nguyễn      405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01 DD13DV4 Viễn Thông Phạm Quang Thái
151 41302706 Nguyễn Đức Hiếu    Nhân        405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01 DD13DV4 Viễn Thông Phạm Quang Thái
144 41300298 Hoàng Hải          Bình        405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01 DD13DV1 Viễn Thông Trần Thanh Ngôn
145 41201345 Huỳnh Đắc Khánh    Huy         405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01 DD12DV3 Viễn thông Trần Thanh Ngôn
146 41301508 Nguyễn Xuân        Huy         405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01 DD13DV3 Viễn Thông Trần Thanh Ngôn
147 41301665 Trương Công        Hưng        405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01 DD13DV2 Viễn Thông Trần Thanh Ngôn
119 41303190 Trương Công        Quang       405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01 DD13DV4 Viễn Thông Trịnh Xuân Dũng
129 41303508 Lê Thanh           Tâm         405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01 DD13DV5 Viễn Thông Võ Quế Sơn
148 41301699 Huỳnh Trọng        Hữu         405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01 DD13DV2 Viễn Thông Võ Quế Sơn
162 41304933 Võ Minh            Vương       405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01 DD13DV6 Viễn Thông Vương Phát
136 41303635 Phạm Hồng          Thái        405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01 DD13DV5 Viễn Thông Vương Phát
137 41103583 Cao Văn            Tiến        405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01 DD11DV6 Viễn thông Vương Phát
141 41204431 Trần Văn           Tứ          405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01 DD12DV7 Viễn thông Vương Phát
142 41304596 Vũ Văn             Tuấn        405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01 DD13DV6 Viễn Thông Vương Phát
2 41302291 Huỳnh Công         Lý          405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A01 DD13DV3 Viễn Thông Đặng Ngọc Hạnh
3 41302378 Trần Anh           Minh        405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A01 DD13DV4 Viễn Thông Đặng Ngọc Hạnh
6 41204766 Đặng Văn           Thao        405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A01 DD12DV5 Viễn thông Đặng Ngọc Hạnh
7 41203549 Phan Phúc          Thiên       405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A01 DD12DV6 Viễn thông Đặng Ngọc Hạnh
30 41300298 Hoàng Hải          Bình        405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A01 DD13DV1 Viễn Thông Hà Hoàng Kha
31 41203884 Trần Bảo           Tín         405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A01 DD12DV6 Viễn thông Hà Hoàng Kha
32 41204431 Trần Văn           Tứ          405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A01 DD12DV7 Viễn thông Hà Hoàng Kha
40 41203333 Lê Ngọc            Thanh       405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A01 DD12DV5 Viễn thông Hồ Văn Khương
41 41204074 Trần Trọng         Trí         405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A01 DD12DV7 Viễn thông Hồ Văn Khương
92 41304428 Nguyễn Hữu         Trung       405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A01 DD13DV6 Viễn Thông Hồ Văn Khương
76 41301489 Nguyễn Quang       Huy         405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A01 DD13DV3 Viễn Thông Lưu Thanh Trà
73 41301699 Huỳnh Trọng        Hữu         405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A01 DD13DV2 Viễn Thông Nguyễn Tấn Phát
74 41201345 Huỳnh Đắc Khánh    Huy         405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A01 DD12DV3 Viễn thông Nguyễn Tấn Phát
75 41301456 Lại Lê             Huy         405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A01 DD13DV3 Viễn Thông Nguyễn Tấn Phát
77 41301940 Phạm Trọng         Kiên        405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A01 DD13DV3 Viễn Thông Nguyễn Tấn Phát
81 41201654 Trần Xuân          Khánh       405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A01 DD12DV3 Viễn thông Nguyễn Thanh Tuấn
82 41304556 Nguyễn Đình        Tuấn        405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A01 DD13DV6 Viễn Thông Nguyễn Thanh Tuấn
90 41303635 Phạm Hồng          Thái        405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A01 DD13DV5 Viễn Thông Nguyễn Thành Vinh
91 41103583 Cao Văn            Tiến        405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A01 DD11DV6 Viễn thông Nguyễn Thành Vinh
99 41304260 Phan Thanh         Trà         405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A01 DD13DV6 Viễn Thông Phạm Quang Thái
104 41302706 Nguyễn Đức Hiếu    Nhân        405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A01 DD13DV4 Viễn Thông Phạm Quang Thái
105 41302978 Kim Thanh          Phú         405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A01 DD13DV4 Viễn Thông Phạm Quang Thái
130 41303083 Huỳnh Minh         Phụng       405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A01 DD13DV4 Viễn Thông Võ Quế Sơn
131 41203143 Đinh Văn Bảo       Sơn         405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A01 DD12DV5 Viễn thông Võ Quế Sơn
4 1412291 Nguyễn Lê Thế      Minh        EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 DD14DV3 Viễn Thông Đặng Ngọc Hạnh
5 1412446 Huỳnh Trọng        Nghĩa       EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 DD14DV4 Viễn Thông Đặng Ngọc Hạnh
12 1414347 Nguyễn Nhật        Trường      EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 DD14DV7 Viễn Thông Đặng Nguyên Châu
13 1414671 Vũ Quốc            Việt        EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 DD14DV7 Viễn Thông Đặng Nguyên Châu
180 1411895 Bùi Trung          Kiên        EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 DD14DV3 Viễn Thông Đặng Nguyên Châu
181 1413071 Đặng Anh           Quang       EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 DD14DV5 Viễn Thông Đặng Nguyên Châu
28 1413368 Nguyễn Đình        Tài         EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 DD14DV5 Viễn Thông Đinh Quốc Hùng
121 1412009 Lê Chí             Linh        EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 DD14DV3 Viễn Thông Đinh Quốc Hùng
34 1410428 Hoàng Mạnh         Cường       EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 DD14DV1 Viễn Thông Hà Hoàng Kha
46 1412956 Nguyễn Hoàng       Phúc        EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 DD14DV5 Viễn Thông Hồ Văn Khương
47 1413163 Võ Tùng Minh       Quân        EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 DD14DV5 Viễn Thông Hồ Văn Khương
182 1413799 Trần Quốc          Thịnh       EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 DD14DV6 Viễn Thông Huỳnh Phú Minh Cường
63 1413170 Trần Ngọc          Quí         EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 DD14DV5 Viễn Thông Lưu Thanh Trà
64 1413345 Nguyễn Hữu         Sỹ          EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 DD14DV5 Viễn Thông Lưu Thanh Trà
45 1412467 Nguyễn Vương Thành Nghĩa       EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 DD14DV4 Viễn Thông Nguyễn Chí Ngọc
93 1410450 Nguyễn Mạnh        Cường       EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 DD14DV1 Viễn Thông Nguyễn Chí Ngọc
94 1410775 Đỗ Trọng           Đạt         EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 DD14DV2 Viễn Thông Nguyễn Thành Vinh
107 1411319 Nguyễn Hữu         Hoàng       EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 DD14DV3 Viễn Thông Phan Trọng Khôi
108 1411838 Nguyễn Viết        Khoa        EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 DD14DV3 Viễn Thông Phan Trọng Khôi
109 1411921 Ngô Tuấn           Kiệt        EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 DD14DV3 Viễn Thông Phan Trọng Khôi
110 1411952 Đoàn Quế           Lâm         EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 DD14DV3 Viễn Thông Phan Trọng Khôi
111 1411949 Lê Tấn             Lãnh        EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 DD14DV3 Viễn Thông Phan Trọng Khôi
11 1413878 Trần Đình          Thuận       EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 DD14DV6 Viễn Thông Trịnh Xuân Dũng
18 1413737 Nguyễn Ngọc        Thiện       EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 DD14DV6 Viễn Thông Trịnh Xuân Dũng
33 1410036 Phạm Nguyễn Trường An          EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 DD14DV1 Viễn Thông Trịnh Xuân Dũng
114 1410803 Nguyễn Công        Đạt         EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 DD14DV2 Viễn Thông Trịnh Xuân Dũng
115 1410874 Nguyễn Trọng       Đến         EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 DD14DV2 Viễn Thông Trịnh Xuân Dũng
116 41302763 Nguyễn Tấn         Nhật        EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 DD14DV4 Viễn Thông Trịnh Xuân Dũng
117 1414250 Dương Duy          Trọng       EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 DD14DV7 Viễn Thông Trịnh Xuân Dũng
122 1412022 Nguyễn Đình        Linh        EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 DD14DV3 Viễn Thông Trịnh Xuân Dũng
179 1411155 Trần Đức           Hậu         EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 DD14DV2 Viễn Thông Trịnh Xuân Dũng
126 1413593 Trương Hữu         Thành       EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 DD14DV6 Viễn Thông Võ Quế Sơn
135 1412830 Nguyễn Long        Phát        EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 DD14DV5 Viễn Thông Vương Phát
139 1413430 Phan Thành         Tâm         EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 DD14DV6 Viễn Thông Vương Phát
140 1413551 Huỳnh Ngọc         Thành       EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 DD14DV6 Viễn Thông Vương Phát
1 1413701 Nguyễn Mạnh        Thi         EE3151 Đồ án                                A02 DD14DV6 Viễn Thông Đặng Ngọc Hạnh
8 1412920 Nguyễn Trọng       Phú         EE3151 Đồ án                                A04 DD14DV5 Viễn Thông Đặng Ngọc Hạnh
9 1411895 Bùi Trung          Kiên        EE3151 Đồ án                                A03 DD14DV3 Viễn Thông Đặng Nguyên Châu
16 1412328 Võ Lê              Minh        EE3151 Đồ án                                A01 DD14DV4 Viễn Thông Đặng Nguyên Châu
20 1410168 Nguyễn Thiên       Ân          EE3151 Đồ án                                A06 DD14DV1 Viễn Thông Đinh Quốc Hùng
21 1410061 Hoàng Ngọc         Anh         EE3151 Đồ án                                A02 DD14DV1 Viễn Thông Đinh Quốc Hùng
22 1410397 Mai Thành          Chương      EE3151 Đồ án                                A05 DD14DV1 Viễn Thông Đinh Quốc Hùng
23 1411080 Trần Tấn           Hải         EE3151 Đồ án                                A03 DD14DV2 Viễn Thông Đinh Quốc Hùng
36 1414981 Dương Chí          Khang       EE3151 Đồ án                                A06 DD14DV3 Viễn Thông Đinh Quốc Hùng
49 1413737 Nguyễn Ngọc        Thiện       EE3151 Đồ án                                A05 DD14DV6 Viễn Thông Đinh Quốc Hùng
67 1412009 Lê Chí             Linh        EE3151 Đồ án                                A03 DD14DV3 Viễn Thông Đinh Quốc Hùng
78 1413878 Trần Đình          Thuận       EE3151 Đồ án                                A05 DD14DV6 Viễn Thông Đinh Quốc Hùng
48 1413706 Từ Tràng           Thi         EE3151 Đồ án                                A01 DD14DV6 Viễn Thông Huỳnh Phú Minh Cường
55 1410167 Nguyễn Hoàng       Ân          EE3151 Đồ án                                A04 DD14DV1 Viễn Thông Lê Tiến Thường
56 1410178 Phan Xuân          Bách        EE3151 Đồ án                                A04 DD14DV1 Viễn Thông Lê Tiến Thường
65 1411309 Lê Quốc            Hoàng       EE3151 Đồ án                                A03 DD14DV3 Viễn Thông Nguyễn Chí Ngọc
66 1411462 Nguyễn Gia         Huy         EE3151 Đồ án                                A04 DD14DV3 Viễn Thông Nguyễn Chí Ngọc
68 1412144 Phùng Hữu          Lộc         EE3151 Đồ án                                A05 DD14DV3 Viễn Thông Nguyễn Chí Ngọc
79 1414259 Nguyễn Phi         Trọng       EE3151 Đồ án                                A04 DD14DV7 Viễn Thông Nguyễn Tấn Phát
83 1413713 Nguyễn Ngọc Hoàng  Thiên       EE3151 Đồ án                                A05 DD14DV6 Viễn Thông Nguyễn Thanh Tuấn
106 1413108 Thái Văn           Quang       EE3151 Đồ án                                A04 DD14DV5 Viễn Thông Phạm Quang Thái
19 1410036 Phạm Nguyễn Trường An          EE3151 Đồ án                                A02 DD14DV1 Viễn Thông Trịnh Xuân Dũng
35 1411711 Nguyễn Hoàng Nguyên Khang       EE3151 Đồ án                                A05 DD14DV3 Viễn Thông Trịnh Xuân Dũng
50 1413867 Đoàn Minh          Thuận       EE3151 Đồ án                                A03 DD14DV6 Viễn Thông Trịnh Xuân Dũng
125 1413407 Đinh Trình Bảo     Tâm         EE3151 Đồ án                                A01 DD14DV6 Viễn Thông Võ Quế Sơn
127 1412737 Đổ Ngọc            Nhuận       EE3151 Đồ án                                A03 DD14DV4 Viễn Thông Võ Quế Sơn
132 1410509 Nguyễn Thanh       Dân         EE3151 Đồ án                                A01 DD14DV2 Viễn Thông Võ Quế Sơn
133 1410844 Trần Hữu           Đạt         EE3151 Đồ án                                A02 DD14DV2 Viễn Thông Võ Quế Sơn
134 1413170 Trần Ngọc          Quí         EE3151 Đồ án                                A06 DD14DV5 Viễn Thông Võ Quế Sơn
174 41204763 Nguyễn Hữu         Nguyên      440303 Luận văn tốt nghiệp                  A01 DD12DV4 Viễn thông Đặng Ngọc Hạnh
177 41304511 Nguyễn Quốc        Tuân        440303 Luận văn tốt nghiệp                  A01 DD13DV6 Viễn Thông Đặng Ngọc Hạnh
10 41303650 Hoàng Trung        Thành       440303 Luận văn tốt nghiệp                  A01 DD13DV5 Viễn Thông Đặng Nguyên Châu
167 41100315 Phạm Thanh         Bình        440303 Luận văn tốt nghiệp                  A01 DD11DV1 Viễn Thông Đặng Nguyên Châu
24 41100366 Hồ Vũ Kim          Chi         440303 Luận văn tốt nghiệp                  A01 DD11DV1 Viễn Thông Đinh Quốc Hùng
42 41303304 Thân Trọng         Quý         440303 Luận văn tốt nghiệp                  A01 DD13DV4 Viễn Thông Hồ Văn Khương
165 41300071 Lê Hoàng           Anh         440303 Luận văn tốt nghiệp                  A01 DD13DV1 Viễn Thông Hồ Văn Khương
173 41102285 Đặng Minh          Nguyên      440303 Luận văn tốt nghiệp                  A01 DD11DV4 Viễn Thông Hồ Văn Khương
176 41303833 Phạm Quang         Thiên       440303 Luận văn tốt nghiệp                  A01 DD13DV5 Viễn Thông Hồ Văn Khương
57 41202654 Nguyễn Thành       Nội         440303 Luận văn tốt nghiệp                  A01 DD12DV4 Viễn thông Lưu Thanh Trà
170 41101312 Đinh Huy           Huân        440303 Luận văn tốt nghiệp                  A01 DD11DV2 Viễn Thông Nguyễn Chí Ngọc
84 41301500 Nguyễn Trần Hoàng  Huy         440303 Luận văn tốt nghiệp                  A01 DD13DV2 Viễn Thông Nguyễn Thanh Tuấn
85 41302289 Hồ Nguyên          Lý          440303 Luận văn tốt nghiệp                  A01 DD13DV3 Viễn Thông Nguyễn Thanh Tuấn
169 41301312 Dương Xuân         Hoàng       440303 Luận văn tốt nghiệp                  A01 DD13DV2 Viễn Thông Nguyễn Thanh Tuấn
172 41202280 Phạm Lê            Nam         440303 Luận văn tốt nghiệp                  A01 DD12DV4 Viễn thông Nguyễn Thanh Tuấn
100 41300863 Nguyễn Văn         Điệp        440303 Luận văn tốt nghiệp                  A01 DD13DV1 Viễn Thông Phạm Quang Thái
101 41304200 Nguyễn Quốc        Toàn        440303 Luận văn tốt nghiệp                  A01 DD13DV6 Viễn Thông Phạm Quang Thái
168 41201031 Trần Đình          Hân         440303 Luận văn tốt nghiệp                  A01 DD12DV1 Viễn thông Trần Thanh Ngôn
118 41301026 Tiết Chân          Hào         440303 Luận văn tốt nghiệp                  A01 DD13DV2 Viễn Thông Trịnh Xuân Dũng
164 41300065 Huỳnh Tuấn         Anh         440303 Luận văn tốt nghiệp                  A01 DD13DV1 Viễn Thông Trịnh Xuân Dũng
166 41300195 Trần Kim Hồng      Ân          440303 Luận văn tốt nghiệp                  A01 DD13DV1 Viễn Thông Trịnh Xuân Dũng
171 41301462 Lê Văn             Huy         440303 Luận văn tốt nghiệp                  A01 DD13DV3 Viễn Thông Trịnh Xuân Dũng
178 41304911 Trần Anh           Vũ          440303 Luận văn tốt nghiệp                  A01 DD13DV6 Viễn Thông Trịnh Xuân Dũng
175 41303691 Trần Phú           Thành       440303 Luận văn tốt nghiệp                  A01 DD13DV5 Viễn Thông Vương Phát
14 41300816 Trần               Đạt         440302 Thực tập tốt nghiệp                  A01 DD13DV1 Viễn Thông Đặng Nguyên Châu
15 41301342 Nguyễn Minh        Hoàng       440302 Thực tập tốt nghiệp                  A01 DD13DV2 Viễn Thông Đặng Nguyên Châu
17 41103583 Cao Văn            Tiến        440302 Thực tập tốt nghiệp                  A01 DD11DV6 Viễn thông Đặng Nguyên Châu
26 1412956 Nguyễn Hoàng       Phúc        EE3333 Thực tập tốt nghiệp                  A01 DD14DV5 Viễn Thông Đinh Quốc Hùng
27 1413163 Võ Tùng Minh       Quân        EE3333 Thực tập tốt nghiệp                  A01 DD14DV5 Viễn Thông Đinh Quốc Hùng
37 41204560 Phạm Trung         Vinh        440302 Thực tập tốt nghiệp                  A01 DD12DV7 Viễn thông Hà Hoàng Kha
38 1413345 Nguyễn Hữu         Sỹ          EE3333 Thực tập tốt nghiệp                  A01 DD14DV5 Viễn Thông Hà Hoàng Kha
39 41303783 Nguyễn Đình        Thắng       440302 Thực tập tốt nghiệp                  A01 DD13DV5 Viễn Thông Hà Hoàng Kha
52 1410775 Đỗ Trọng           Đạt         EE3333 Thực tập tốt nghiệp                  A01 DD14DV2 Viễn Thông Huỳnh Phú Minh Cường
53 1411838 Nguyễn Viết        Khoa        EE3333 Thực tập tốt nghiệp                  A01 DD14DV3 Viễn Thông Huỳnh Phú Minh Cường
54 1411921 Ngô Tuấn           Kiệt        EE3333 Thực tập tốt nghiệp                  A01 DD14DV3 Viễn Thông Huỳnh Phú Minh Cường
51 1410450 Nguyễn Mạnh        Cường       EE3333 Thực tập tốt nghiệp                  A01 DD14DV1 Viễn Thông Nguyễn Chí Ngọc
69 41301456 Lại Lê             Huy         440302 Thực tập tốt nghiệp                  A01 DD13DV3 Viễn Thông Nguyễn Chí Ngọc
70 41302151 Nguyễn Hữu Bảo     Long        440302 Thực tập tốt nghiệp                  A01 DD13DV3 Viễn Thông Nguyễn Chí Ngọc
71 41304690 Lê Xuân            Tùng        440302 Thực tập tốt nghiệp                  A01 DD13DV6 Viễn Thông Nguyễn Chí Ngọc
72 1414671 Vũ Quốc            Việt        EE3333 Thực tập tốt nghiệp                  A01 DD14DV7 Viễn Thông Nguyễn Chí Ngọc
80 1412291 Nguyễn Lê Thế      Minh        EE3333 Thực tập tốt nghiệp                  A01 DD14DV3 Viễn Thông Nguyễn Tấn Phát
89 41302686 Đinh Ngô Giang     Nhân        440302 Thực tập tốt nghiệp                  A01 DD13DV4 Viễn Thông Nguyễn Thanh Tuấn
95 1412022 Nguyễn Đình        Linh        EE3333 Thực tập tốt nghiệp                  A01 DD14DV3 Viễn Thông Nguyễn Thành Vinh
96 41302256 Phan Thành         Luân        440302 Thực tập tốt nghiệp                  A01 DD13DV3 Viễn Thông Nguyễn Thành Vinh
97 41202349 Đào Trọng          Nghĩa       440302 Thực tập tốt nghiệp                  A01 DD12DV4 Viễn thông Nguyễn Thành Vinh
112 1411949 Lê Tấn             Lãnh        EE3333 Thực tập tốt nghiệp                  A01 DD14DV3 Viễn Thông Phan Trọng Khôi
113 1412009 Lê Chí             Linh        EE3333 Thực tập tốt nghiệp                  A01 DD14DV3 Viễn Thông Phan Trọng Khôi
123 1413593 Trương Hữu         Thành       EE3333 Thực tập tốt nghiệp                  A01 DD14DV6 Viễn Thông Trịnh Xuân Dũng
124 1413878 Trần Đình          Thuận       EE3333 Thực tập tốt nghiệp                  A01 DD14DV6 Viễn Thông Trịnh Xuân Dũng
143 41302653 Trần Võ            Nguyên      440302 Thực tập tốt nghiệp                  A01 DD13DV4 Viễn Thông Vương Phát