DANH SÁCH HĐ ĐỀ CƯƠNG LVTHS HK171

 

 KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
BỘ MÔN: Viễn Thông Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
                 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHẤM ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ
Hội đồng        
TS. Huỳnh Phú Minh Cường      
TS. Hà Hoàng Kha      
TS. Lưu Thanh Trà      
           
Thời gian: 14g00 Ngày: 10/01/2018 Địa điểm: 114B3
DANH SÁCH HỌC VIÊN BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG CAO HỌC HK171/2017-2018
STT Mã HV Họ Tên Hướng nghiên cứu Hướng Dẫn 1 Hướng Dẫn 2 Ghi
chú
1 1770066 Trần Nhật Hoài Bảo Nghiên cứu thiết kế vi mạch SIGMA DELTA ADC TS. Huỳnh Phú Minh Cường    
2   Nguyễn Ngọc Thanh Trà Thiết kế bộ tiền mã hóa trong hệ thống SMALL CELL TS. Hà Hoàng Kha    
3 1670766 Trần Thị Ánh  Nhi Thiết kế CHATBOT thông minh TS. Lưu Thanh Trà