DANH SÁCH HĐ ĐỀ CƯƠNG LVTN HK171

 

 KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
BỘ MÔN: Viễn Thông Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
                 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHẤM ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
HỆ CQ KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
                 
                 
HỘI ĐỒNG 1: GS.TS. Lê Tiến Thường            
    Ths. Đặng Ngọc Hạnh            
  Ngày bảo vệ: 10/01/2018

Thời gian:

8g30 - 9g30

Địa điểm: 212B1
                 
                 
HỘI ĐỒNG 2: PGS.TS. Hồ Văn Khương          
    TS. Võ Quế Sơn          
  Ngày bảo vệ: 11/01/2018 Thời gian: 15g00'   Địa điểm: 202B2
                 
                 
HỘI ĐỒNG 3: TS. Huỳnh Phú Minh Cường        
    Ths. Nguyễn Tấn Phát          
  Ngày bảo vệ: 10/01/2018 Thời gian: 7g30'   Địa điểm: 114B3
                 
                 
HỘI ĐỒNG 4: TS. Nguyễn Chí Ngọc          
    Ths. Nguyễn Thanh Tuấn          
  Ngày bảo vệ: 10/01/2018 Thời gian: 7g30'   Địa điểm: 202B1
                 
                 
HỘI ĐỒNG 5: TS. Hà Hoàng Kha          
    TS. Phạm Quang Thái          
  Ngày bảo vệ: 10/01/2018 Thời gian: 7g30'   Địa điểm: 203B1
                 
                 
HỘI ĐỒNG 6: KS. Vương Phát          
    TS. Trịnh Xuân Dũng          
  Ngày bảo vệ: 10/01/2018 Thời gian: 7g30'   Địa điểm:  215B1
                 
                 
HỘI ĐỒNG 7: TS. Lưu Thanh Trà          
    Ths. Đinh Quốc Hùng          
  Ngày bảo vệ: 10/01/2018 Thời gian: 7g30'   Địa điểm: 112B3
                 
LƯU Ý: Sinh viên làm ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP được sự hướng dẫn của Qúi Thầy/Cô nào vui lòng đến hội đồng của Thầy/Cô đó để tham gia bảo vệ.