DSSV CÁC LỚP VLVH NHẬN ĐỒ ÁN, THỰC TẬP NGÀNH DTVT

DSSV CÁC LỚP VLVH NHẬN ĐỒ ÁN, THỰC TẬP NGÀNH DTVT

Ma MH

TÊN MH

Ma
NH

To

So
 TT

MSSV

Ho Lot

Ten

Bộ môn

CBHD

405902 ĐAMH Đ.Tử Viễn Thông 1 T01 A 6 1433454 Mai Lê Phương Duy Viễn thông Đặng Nguyên Châu
405902 ĐAMH Đ.Tử Viễn Thông 1 T01 A 10 1533058 Lê Thị Kim Ngân Viễn thông Đặng Nguyên Châu
405902 ĐAMH Đ.Tử Viễn Thông 1 T01 A 11 1433653 Nguyễn Hoàng Phát Viễn thông Đặng Nguyên Châu
405902 ĐAMH Đ.Tử Viễn Thông 1 T01 A 1 1533404 Nguyễn Thành An Viễn thông Vương Phát
405902 ĐAMH Đ.Tử Viễn Thông 1 T01 A 4 1433424 Ngô Quốc Bảo Viễn thông Vương Phát
405903 ĐAMH Đ.Tử Viễn Thông 2 T01 A 1 1533404 Nguyễn Thành An Viễn thông Đặng Ngọc Hạnh
405903 ĐAMH Đ.Tử Viễn Thông 2 T01 A 3 1433424 Ngô Quốc Bảo Viễn thông Đặng Ngọc Hạnh
405903 ĐAMH Đ.Tử Viễn Thông 2 T01 A 5 413T3248 Lê Chí Hải Viễn thông Võ Quế Sơn
405903 ĐAMH Đ.Tử Viễn Thông 2 T01 A 8 413T3327 Dương Ninh Viễn thông Võ Quế Sơn
405903 ĐAMH Đ.Tử Viễn Thông 2 T01 A 9 1533682 Nguyễn Thế Thuyên Viễn thông Phạm Quang Thái
405903 ĐAMH Đ.Tử Viễn Thông 2 T01 A 10 1533699 Nguyễn Chí Tôn Viễn thông Phạm Quang Thái
440304 Thực Tập Kỹ Thuật T01 A 1 1533404 Nguyễn Thành An Viễn thông Đinh Quốc Hùng
440304 Thực Tập Kỹ Thuật T01 A 2 413T3356 Châu Kim Tài Viễn thông Đinh Quốc Hùng
440304 Thực Tập Kỹ Thuật T01 A 3 1435061 Nguyễn Huỳnh Vĩnh Viễn thông Đinh Quốc Hùng
440304 Thực Tập Kỹ Thuật T01 A 4 1433094 Võ Tường Vy Viễn thông Vương Phát
440304 Thực Tập Kỹ Thuật T01 A 5 413T3412 Phạm Nguyễn Yến Xuân Viễn thông Vương Phát
440302 Thực Tập Tốt Nghiệp T01 A 5 1533541 Nguyễn Thành Long Viễn thông Hà Hoàng Kha
440302 Thực Tập Tốt Nghiệp T01 A 7 1533058 Lê Thị Kim Ngân Viễn thông Hà Hoàng Kha
440302 Thực Tập Tốt Nghiệp T01 A 8 413T3327 Dương Ninh Viễn thông Phạm Quang Thái
440302 Thực Tập Tốt Nghiệp T01 A 10 1533668 Lý Phúc Trường Thịnh Viễn thông Phạm Quang Thái
440302 Thực Tập Tốt Nghiệp T01 A 4 1533539 Lê Đức Thành Long Viễn thông Vương Phát
440302 Thực Tập Tốt Nghiệp T01 A 6 413T3147 Thái Văn Hoàng Long Viễn thông Vương Phát
440302 Thực Tập Tốt Nghiệp T01 A 1 1533425 Phan Hồng Cẩm Viễn thông Lưu Thanh Trà
440302 Thực Tập Tốt Nghiệp T01 A 2 1531023 Trần Hoàng Duy Viễn thông Lưu Thanh Trà

 

sikiş https://turk.porn anal seks Adıyaman tütünü