• 1
  • 2
  • 3
Prev Next
VIETTEL THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

12-06-2018 Hits:219

VIETTEL THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI TỔNG CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL Hãy nói theo cách của bạn   THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Kỹ sư ĐTVT, CNTT Tổng Công ty Mạng lưới Viettel thuộc Tập đoàn...

Read more

07-06-2018 Hits:144

THÔNG BÁO - HẠT GIỐNG VIỄN THÔNG TƯƠNG L…

THÔNG BÁO   Huawei Việt Nam chính thức khởi động chương trình “Hạt Giống viễn Thông Tương Lai” mùa 3 năm 2018. Đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời dành cho...

Read more

19-03-2018 Hits:399

DANH SÁCH CBHD DAMH,TTKT,TTTN HK172 CÁC …

DANH SÁCH CBHD DAMH,TTKT,TTTN HK172 CÁC LỚP VLVH   STT Ma MH TÊN MH Ma NH To MSSV Ho Lot Ten BM CBHD 1 405903 Đồ án môn học 2 T01 A 1533404 Nguyễn Thành An Viễn thông Nguyễn Tấn Phát 2 405903 Đồ án môn học 2 T01 A 1433454 Mai Lê Phương Duy Viễn thông Nguyễn Tấn Phát 3 405903 Đồ án...

Read more

06-03-2018 Hits:226

DANH SÁCH TTKT HK172

DANH SÁCH TTKT HK172   STT f_masv f_holotvn f_tenvn f_mamh f_tenmh f_manh f_mabm f_makh f_tenlop honv tennv ghichu 1 41201345 Huỳnh Đắc Khánh    Huy         440304 Thực tập kỹ thuật (DTVT)             A01 GDD DD DD12DV3 Hà Hoàng Kha   2 41301508 Nguyễn Xuân        Huy         440304 Thực tập kỹ thuật (DTVT)             A01 GDD DD DD13DV3 Đinh Quốc Hùng   3 41301699 Huỳnh Trọng        Hữu         440304 Thực tập kỹ thuật (DTVT)             A01 GDD DD DD13DV2 Đinh Quốc Hùng   4 41302978 Kim Thanh          Phú         440304 Thực tập kỹ thuật (DTVT)             A01 GDD DD DD13DV4 Đinh Quốc Hùng   5 41303083 Huỳnh Minh         Phụng       440304 Thực...

Read more

06-03-2018 Hits:232

DANH SÁCH LVTN K14 HK172

DANH SÁCH LVTN K14 HK172   STT MSSV HỌ TÊN MSMH TÊN MH NHÓM LỚP BỘ MÔN CBHD 1 1410009 Hoàng Vũ Thùy      An          EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt             A01 DD14DV1 Viễn Thông Huỳnh Phú Minh Cường 2 1410027 Nguyễn Phúc        An          EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt             A01 DD14DV1 Viễn Thông Nguyễn Thanh Tuấn 3 1410156 Nguyễn Thụy Nhật   ánh         EE4333 Luận văn tốt nghiệp(dttt             A01 DD14DV1 Viễn Thông Nguyễn Chí...

Read more

01-03-2018 Hits:603

DANH SÁCH SINH VIÊN DAMH K15 HK172

DANH SÁCH SINH VIÊN DAMH K15 HK172   STT MSSV Họ lót Tên MSMH Tên MH Nhóm Lớp Bộ môn CBHD 1 1512831 Lê Danh            Sơn         EE3151 Đồ án                                A03 DD15DV3 Viễn Thông Đặng Ngọc Hạnh 2 1511456 Trần Đình          Kha         EE3151 Đồ án                                A03 DD15DV2 Viễn Thông Đặng Ngọc Hạnh 3 1511307 Võ Nguyễn Song     Huy         EE3151 Đồ án                                A03 DD15DV2 Viễn Thông Đặng Ngọc Hạnh 4 1511211 Đặng Quang         Huy         EE3151 Đồ án                                A02 DD15DV2 Viễn Thông Đặng Ngọc...

Read more

28-02-2018 Hits:245

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN LUẬN VĂN TỐT NG…

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HK172 - VLVH STT MSSV HỌ TÊN   LỚP MSMH NHÓM-TỔ   GVHD 1 1433766 Võ Văn Thương 30/01/1993 BT14VTLT 440303 T01  Viễn thông Nguyễn Thanh Tuấn 2 413T3134 Huỳnh Thái Huy 27/12/1991 BT13VTLT 440303 T01  Viễn thông Hà Hoàng Kha 3  1433843 Huỳnh Tuấn Vũ 13/11/1992 BT14VTLT 440303 T01  Viễn thông Nguyễn Thanh Tuấn 4  1533668 Lý Phúc Trường Thịnh 07/01/1994 BT15VTLT 440303 T01  Viễn thông Đinh Quốc Hùng  

Read more

28-02-2018 Hits:360

DANH SÁCH CBHD DAMH,LVTN,TTKT,TTTN, DC L…

 DANH SÁCH CBHD DAMH,LVTN,TTKT,TTTN, DC LVTN HK172 các lớp CQ   STT MSSV HO TEN MSMH TEN MH NHOM LOP BO MON CBHD 152 41303083 Huỳnh Minh         Phụng       405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01 DD13DV4 Viễn Thông Hà Hoàng Kha 153 41303190 Trương Công        Quang       405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01 DD13DV4 Viễn Thông Hà Hoàng Kha 154 41203143 Đinh Văn Bảo       Sơn         405102 ĐAMH...

Read more

05-01-2018 Hits:381

DANH SÁCH HĐ BẢO VỆ LVTHS HK171/2017-201…

    Đại học Bách Khoa Tp.HCM     Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam     Khoa Điện - Điện Tử     Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc     Bộ môn Viễn Thông                       DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LUẬN...

Read more