PTN Xử Lý Số Tín Hiệu

Phòng thí nghiệm để thực hành những vấn đề cơ bản về xử lý số tín hiệu như: Thiết kế bộ lọc FIR/IIR, điều chế số, biến đổi Fourier v.v dùng phần mềm Matlab và kiểm chứng khi chạy thuật toán trên kit DSP.

Phòng thí nghiệm nghiên cứu về lý thuyết, thuật toán, đánh giá và ứng dụng các kỹ thuật nhằm xử lý, hiểu, thu thập và trích thông tin từ tín hiệu. Các kỹ thuật được sử dụng bao gồm lọc, mã hoá, ước lượng, phát hiện, phân tích, nhận dạng và tái tạo.

DSP Started Kit
Texas Instrument
TMS320C6713
• 6713 DSP Development Board with 512K Flash and 8MB SDRAM
• C6713 DSK
• Code Composer Studio™ v2.2 IDE
TMS320C6713
12 

DSP Development Kit
Texas Instrument
TMS320C5510 
• PC-linkable board featuring the 16-bit TMS320C5510 DSP running at 200MHz.
• Code Composer Studio
TMS320C5510
20

Audio Generator
Texio
FG-274 
• DDS(Direct Digital Synthesizer) with AM/FM modulation functions
• Frequency range: 0.1Hz~4MHz
• Waveform: Sinus, Square, Triangle
FG-274
12 

sikiş https://turk.porn anal seks Adıyaman tütünü