Sách

2012

 

Lê Tiến Thường, Xử lý số tín hiệu và Wavelets, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TPHCM, 2012

Lê Tiến Thường, Mạch điện tử 1, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TPHCM, 2012

Lê Tiến Thường, Mạch điện tử 2, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TPHCM, 2012

Lê Tiến Thường, Tuyển tập bài tập mạch điện tử tương tự, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TPHCM, 2012

 

2011

 

Vũ Đình Thành, Lý thuyết siêu cao tần, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TPHCM, 2011

Vũ Đình Thành, Mạch siêu cao tần, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TPHCM, 2011

Hoàng Đình Chiến, Mạch điện tử 3, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TPHCM, 2011 

Phạm Hồng Liên, Điện tử thông tin,  Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TPHCM, 2011

 

2010

 

Vũ Đình Thành, Nguyên lý thông tin tương tự - Số, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TPHCM, 2010

 

2009

 

Vũ Đình Thành, Hệ thống viễn thông, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TPHCM, 2009

Trần Văn Sư, Truyền số liệu và mạng thông tin số, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TPHCM, 2009

 

2008

 

Hoàng Đình Chiến, Thông tin vô tuyến: nguyên lý - tính toán và ứng dụng, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TPHCM, 2008

 

2005

 

Lê Tiến Thường, Trần Văn Sư, Truyền sóng và anten, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TPHCM, 2005

Nguyễn Minh Hoàng, Phạm Hồng Liên, Mạng số liên kết dịch vụ và ISDN, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TPHCM, 2005

 

2004

 

Phạm Hồng Liên, Mạng số liên kết dịch vụ băng rộng ATM, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TPHCM, 2004