Chuyển giao công nghệ

2014

 

Chế tạo và triển khai các sản phẩm RFID cho công ty Sovigaz Bình Dương: Dự án sản xuất theo chương trình 04 - Sở KHCN 2012 - 2014. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Chí Ngọc.

 

2012

 

Dự án chuyển giao công nghệ VoIP cho công ty Terrabit và triển khai hệ thống VoIP cho công ty điện lực Sóc Trăng năm 2012. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Chí Ngọc.

 

2011

 

Sản phẩm ứng dụng dành cho ngành tài chính ngân hàng dựa trên công nghệ RFID và Data Warehouse: Dự án chuyển giao công nghệ RFID và hệ thống khai thác dữ liệu data warehouse cho công ty Thuận Phong 2010 - 2011. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Chí Ngọc.

Nghiên cứu, xây dựng và chuyển giao chương trình thuộc dự án ODVT Program của Cisco - Năm 2010 -2011. Chủ nhiệm: ThS. Đinh Quốc Hùng