2012
 
Lê Tiến Thường, Xử lý số tín hiệu và Wavelets, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TPHCM, 2012
Lê Tiến Thường, Mạch điện tử 1, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TPHCM, 2012
Lê Tiến Thường, Mạch điện tử 2, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TPHCM, 2012
Lê Tiến Thường, Tuyển tập bài tập mạch điện tử tương tự, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TPHCM, 2012
 
2011
 
Vũ Đình Thành, Lý thuyết siêu cao tần, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TPHCM, 2011
Vũ Đình Thành, Mạch siêu cao tần, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TPHCM, 2011
Hoàng Đình Chiến, Mạch điện tử 3, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TPHCM, 2011 
Phạm Hồng Liên, Điện tử thông tin,  Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TPHCM, 2011
 
2010
 
Vũ Đình Thành, Nguyên lý thông tin tương tự - Số, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TPHCM, 2010
 
2009
 
Vũ Đình Thành, Hệ thống viễn thông, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TPHCM, 2009
Trần Văn Sư, Truyền số liệu và mạng thông tin số, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TPHCM, 2009
 
2008
 
Hoàng Đình Chiến, Thông tin vô tuyến: nguyên lý - tính toán và ứng dụng, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TPHCM, 2008
 
2005
 
Lê Tiến Thường, Trần Văn Sư, Truyền sóng và anten, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TPHCM, 2005
Nguyễn Minh Hoàng, Phạm Hồng Liên, Mạng số liên kết dịch vụ và ISDN, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TPHCM, 2005
 
2004
 
Phạm Hồng Liên, Mạng số liên kết dịch vụ băng rộng ATM, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TPHCM, 2004
fuck google bots, fuck yandex bots fuck google bots, fuck yandex bots