Template chuẩn Luận văn tốt nghiệp đại học

Sinh viên viết luận văn tốt nghiệp đại học theo template chuẩn. (Download)

 

PHIẾU BÁO CÁO GIỮA KỲ LUẬN VĂN ĐẠI HỌC

Sinh viên tải phiếu báo cáo giữa kỳ luận văn đại học tại đường dẫn sau:

Link: https://drive.google.com/file/d/0B8XcIu3tmShhUkhPMlpOVUVyNmRoUVB2dUZOTEdwbG1sbi1n/view?usp=sharing

Trân trọng./.

PHIẾU ĐĂNG KÝ GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Sinh viên tải phiếu đăng ký giảng viên hướng dẫn luận văn tốt nghiệp tại đường dẫn sau:

Link: https://drive.google.com/file/d/0B8XcIu3tmShhTy1jQVpFRUJwQ0ZVVHVTd1FRay1BeXBkNEJ3/view?usp=sharing

Trân trọng./.