Báo cáo giữa kỳ tiến độ LVTN HK211

Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn Viễn thông

TP.HCM, ngày 10 tháng 11 năm 2021

 

THÔNG BÁO

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HK211

Tất cả sinh viên (CQ, VLVH, VP) làm luận văn tốt nghiệp HK211 nộp phiếu báo cáo tiến luận văn tốt nghiệp bằng cách điền form bên dưới trước ngày26/11/2021

Link: https://forms.gle/DC9L4HnLZznpQ4b46

Chú ý

  • Để hoàn thành form, sinh viên phải thảo luận với giảng viên hướng dẫn và thống nhất:
    + Tên đề tài luận văn tiếng Việt và Tiếng Anh.
    (Đây là tên đề tài chính thức của luận văn và không được phép thay đổi.)
    +  Nhiệm vụ luận văn và tóm tắt kết quả đạt được.
  • Sinh viên không nộp báo cáo đúng hạn sẽ không được bảo vệ luận văn.  Mọi sự chậm trễ sẽ không được giải quyết.
  • Bộ môn sẽ chuyển báo cáo của sinh viên đến giảng viên hướng dẫn để xác nhận và cho ý kiến về tiến độ của sinh viên.