Danh sách ĐA, TTTN HK211

Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn Viễn thông

TP.HCM, ngày 06 tháng 09 năm 2021

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN ĐỒ ÁN, TTTN ĐẠI HỌC-HỌC KỲ 1 NĂM 2021-2022

(Các sinh viên liên hệ giao viên hướng dẫn)

Các bạn sinh viên đăng ký thực hiện với Thầy Cô Bộ Môn Viễn thông xem danh sách. Xem danh sách tại đây