Thông báo nộp ĐA và ĐCLV ĐH - Đợt 2

Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn Viễn thông

TP.HCM, ngày 25 tháng 08 năm 2021

THÔNG BÁO NỘP ĐỒ ÁN VÀ ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN ĐẠI HỌC ĐỢT 2
(Hệ Chính Quy, VLVH)
 
Các bạn sinh viên chưa nộp và bảo vệ đồ án/đề cương luận văn đợt 1 do tình hình dịch bệnh sẽ nộp đồ án/đề cương luận văn để bảo vệ đợt 2.
 
Hạn nộp: trước ngày 30/08/2021
 
Thời gian bảo vệ online sẽ thông báo sau.