Danh sách GV TTTN HK203 và ĐC LVTN

Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn Viễn thông

TP.HCM, ngày 16 tháng 06 năm 2021

 

Danh sách giảng viên thực tập tốt nghiệp HK203 và đề cương LVTN: Download File tại đây

Sinh viên liên hệ với giảng viên hướng dẫn để nhận đề tài.