Thông báo về việc nộp Báo cáo tiến độ giữa kỳ LVTN hệ CQ, VLVH và VP của HK 202

Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn Viễn thông

TP.HCM, ngày 04 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC-HỌC KỲ 2 NĂM 2020-2021

 

 

Các bạn sinh viên đăng ký thực hiện luận văn tốt nghiệp với Thầy Cô Bộ Môn Viễn thông theo thủ tục bên dưới:

 

STT

Công việc

Thời gian

1

Nộp phiếu xác nhận giảng viên hướng dẫn (mẫu đơn trang web Bộ môn)

Nộp cho thư ký Bộ môn Viễn thông vào ngày

19/03/2021 từ 8g đến 11g 22/03/2021 từ 8g đến 11g.

2

Báo cáo giữa kỳ với giảng viên hướng dẫn và nộp phiếu báo cáo tiến độ giữa kỳ (mẫu đơn trên trang web Bộ môn)

26/4/2021 từ 8g-11g

27/4/2021 từ 8g-11g

3

Nộp quyển và bảo vệ luận văn

Dự kiến tuần thứ 21

 

 

Chú ý:  Sinh viên phải thực hiện đầy đủ và đúng thời gian các thủ tục đã thông báo, mọi sự chậm trễ sẽ không được giải quyết.

Phiếu đăng ký các bạn tải tại đây