Lịch nộp quyển và bảo vệ ĐAMH, TTTN, LVTN KH201

Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn Viễn thông

TP.HCM, ngày 14 tháng 12 năm 2020

LỊCH NỘP QUYỂN VÀ BẢO VỆ

ĐAMH, TTTN và LVTN các chương trình Chính Qui, Việt Pháp, VLVH

Đề cương và Luận văn Cao Học

Chương Trình

 

NỘP QUYỂN

BẢO VỆ

Cao Học

Đề cương

04/01/2021

Nộp 03 quyển

14/01/2021

(Dự kiến)

LVTN

04/01/2021

Nộp 02 quyển chính bìa xoắn và
3 quyển tóm tắt

20/01/2021

(Dự kiến)

Chính Qui

Đồ án

 

11/01/2021

18/01/2021

Thực Tập Tốt Nghiệp

18/01/2021

 

Đề cương luận văn

15/01/2021

22/01/2021

Luận Văn Tốt Nghiệp

11/01/2021

25/01/20201

(Dự kiến)

Việt Pháp

Thực tập tốt nghiệp

18/01/2021

 

Luận Văn TN (HĐ Tiếng Việt)

11/01/2021

25/01/2021

(Dự kiến)

Luận văn TN (HĐ Tiếng Anh)

Thông báo sau

 

VLVH

Đồ án

11/01/2021

18/01/2021

Thực tập tốt nghiệp

18/01/2021

 

Đề cương luận văn

15/01/2021

22/01/2021

Luận văn tốt nghiệp

11/01/2021

25/01/2021

(Dự kiến)

 

Đề nghị Học Viên và Sinh Viên theo dõi thông báo để biết thông tin về hội đồng, thời gian bảo vệ và phòng bảo vệ.

Danh sách hội đồng, thời gian và địa điểm cụ thể Bộ môn sẽ thông báo sau. Học viên, Sinh viên vui lòng cập nhật thông tin thường xuyên trên website Bộ môn.