Thông báo thực hiện luận văn tốt nghiệp Đại học Học kỳ 1 năm 2020-2021

Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn Viễn thông

Ngày 09/10/2020

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC-HỌC KỲ 1 NĂM 2020-2021

 

Các bạn sinh viên đăng ký thực hiện luận văn tốt nghiệp với Thầy Cô Bộ Môn Viễn thông theo thủ tục bên dưới:

 

STT

Công việc

Thời gian

1

Nộp phiếu xác nhận giảng viên hướng dẫn (mẫu đơn trang web Bộ môn mẫu)

Nộp cho thư ký Bộ môn Viễn thông vào ngày

13/10/2020 từ 8g đến 11g14/10/2020 từ 8g đến 11g.

2

Báo cáo giữa kỳ với giảng viên hướng dẫn và nộp phiếu báo cáo tiến độ giữa kỳ (mẫu đơn trên trang web Bộ môn)

Dự kiến tuần thứ 48

3

Nộp quyển và bảo vệ luận văn

Dự kiến tuần thứ 52

 

 

Chú ý:  Sinh viên phải thực hiện đầy đủ và đúng thời gian các thủ tục đã thông báo, mọi sự chậm trễ sẽ không được giải quyết.