Thông báo thực tập tốt nghiệp HK193

Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn Viễn thông

TP.HCM, ngày 28 tháng 07 năm 2020

THÔNG BÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 193

Sinh viên đã đăng ký thực tập HK193 xem danh sách giảng viên hướng dẫn đính kèm. Sinh viên liên hệ với giảng viên hướng dẫn để được tư vấn định hướng thực tập phù hợp. Thời gian thực tập từ 03/08/2020 đến ngày 13/09/2020.

A. Trước ngày 03/08/2020 sinh viên liên hệ Bộ môn để cập nhật tình hình thực tập:

1) Sinh viên đã có công ty thực tập:

- Thông báo Bộ môn để ghi nhận.

2) Sinh viên chưa có công ty thực tập:

- Xem thông báo các công ty tuyển thực tập ở bảng thông báo Bộ môn để làm đơn xin thực tập (chú ý mỗi công ty có yêu cầu khác nhau). Bộ môn sẽ cung cấp thư giới thiệu.

- Hoặc, thực hiện đề tài thực tập do giảng viên hướng dẫn giao.

B. Sau khi hoàn thành thực tập

Sinh viên nộp 01 quyển báo cáo thực tập và 01 phiếu đánh giá thực tập từ 9g đến 16g ngày 14/09/2020

Các nội dung yêu cầu phải có và theo thứ tự trong quyển báo cáo:

  • Trang bìa mềm.
  • Lời cảm ơn.
  • Mục lục.
  • Danh sách hình vẽ (nếu có).
  • Danh sách bảng biểu (nếu có).
  • Phần liệt kê các từ viết tắt (nếu có).
  • Nội dung các phần.
  • Tài liệu tham khảo.

Phiếu đánh giá thực tập tốt nghiệp có ký tên đóng dấu công ty theo mẫu (có thể download từ trang web Bộ môn Viễn thông). Chú ý phiếu đánh giá này không đóng chung quyển báo cáo.

Danh sach chi tiết: Download tại đây