Lịch nộp quyển và bảo vệ ĐAMH, TTTN, LVTN

Khoa Điện - Điện tử

Bộ môn Viễn thông

TP.HCM, ngày 10 tháng 07 năm 2020
 

LỊCH NỘP QUYỂN VÀ BẢO VỆ

ĐAMH, TTTN và LVTN các chương trình Chính Qui, Việt Pháp, VLVH

Đề cương và Luận văn Cao Học

 

Chương Trình

 

NỘP QUYỂN

BẢO VỆ

Cao Học

Đề cương

27/07/2020

Nộp 03 quyển

05/08/2020

(Dự kiến)

LVTN

03/08/2020

Nộp 02 quyển chính bìa xoắn và
3 quyển tóm tắt

25/08/2020

(Dự kiến)

Chính Qui

Đồ án

 

17/07/2020

24/07/2020

Thực Tập Tốt Nghiệp

24/07/2020

 

Đề cương luận văn

22/07/2020

28/07/2020

Luận Văn Tốt Nghiệp

22/07/2020

30/07/2020

(Dự kiến)

Việt Pháp

Thực tập tốt nghiệp

24/07/2020

 

Luận Văn Tốt Nghiệp

22/07/2020

31/07/2020

(Dự kiến)

VLVH

Đồ án

17/07/2020

24/07/2020

Thực tập tốt nghiệp

24/07/2020

 

Đề cương luận văn

22/07/2020

28/07/2020

Luận văn tốt nghiệp

22/07/2020

30/07/2020

(Dự kiến)

Đề nghị Học Viên và Sinh Viên theo dõi thông báo để biết thông tin về hội đồng, thời gian bảo vệ và phòng bảo vệ.

Danh sách hội đồng, thời gian và địa điểm cụ thể Bộ môn sẽ thông báo sau. Học viên, Sinh viên vui lòng cập nhật thông tin thường xuyên trên website Bộ môn.