THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HK 1 NĂM HỌC 2019 - 2020

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

ĐẠI HỌC - HỌC KỲ 1 NĂM 2019 - 2020

Sinh viên đăng ký thực hiện luận văn tốt nghiệp với Thầy Cô bộ môn Viễn thông trong học kỳ 1 năm 2019 - 2020 thực hiện các thủ tục bên dưới:

STT

Công việc

Thời gian

1

Sinh viên nộp cho Bộ môn phiếu xác nhận giảng viên hướng dẫn (mẫu đơn trên trang web Bộ môn).

Ngày 29/08/2019

từ 9g đến 16g.

2

Sinh viên báo cáo giữa kỳ với giảng viên hướng dẫn và nộp phiếu báo cáo tiến độ giữa kỳ (mẫu đơn trên trang web Bộ môn).

Dự kiến tuần thứ 43.

3

Nộp quyển và bảo vệ luận văn.

Dự kiến tuần thứ 50-51.

 

Chú ý:  Sinh viên phải thực hiện đầy đủ và đúng thời gian các thủ tục đã thông báo, mọi sự chậm trễ sẽ không được giải quyết.

sikiş https://turk.porn anal seks Adıyaman tütünü