THÔNG BÁO NỘP QUYỂN BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

 

THÔNG BÁO NỘP QUYỂN BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

 

Bộ môn Viễn thông thông báo sinh viên thực tập HK183 nộp 01 quyển báo cáo thực tập và 01 phiếu đánh giá thực tập từ 9g đến 16g ngày 19/08/2019 (Các bạn chưa kết thúc thực tập trước ngày 19/08/2019 thì thông báo lại Bộ môn để xem xét).

Các nội dung yêu cầu phải có và theo thứ tự trong quyển báo cáo:

-      Trang bìa mềm.

-      Lời cảm ơn.

-      Mục lục.

-      Danh sách hình vẽ (nếu có).

-      Danh sách bảng biểu (nếu có).

-      Phần liệt kê các từ viết tắt (nếu có).

-      Nội dung các phần.

-      Tài liệu tham khảo.

Phiếu đánh giá thực tập tốt nghiệp có ký tên đóng dấu công ty theo mẫu tại link đính kèm. Chú ý phiếu đánh giá này không đóng chung quyển báo cáo.

Link: https://drive.google.com/file/d/0B8XcIu3tmShhNnlCLVhBeWs3QjFvRHEwbjRnZjNPQ21IT1NR/view?usp=sharing

Trân trọng thông báo./.

 

sikiş https://turk.porn anal seks Adıyaman tütünü