[Updated 25/05/19] LỊCH NỘP QUYỂN VÀ BẢO VỆ (ĐAMH, TTTN & LVTN CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH QUY, VIỆT PHÁP, VLVH, ĐỀ CƯƠNG VÀ LUẬN VĂN CAO HỌC)

 
                                                                                  LỊCH NỘP QUYỂN VÀ BẢO VỆ

ĐAMH, TTTN và LVTN các chương trình Chính Qui, Việt Pháp, VLVH

Đề cương và Luận văn Cao Học

 

Chương Trình

 

NỘP QUYỂN

BẢO VỆ

Cao Học

Đề cương

24/06/2019

Nộp 03 quyển

05/07/2019

LVTN

24/06/2019

Nộp 02 quyển chính bìa xoắn và
3 quyển tóm tắt

Dự kiến 12/07/2019

Chính Qui

Đồ án môn học 1, 2

Đồ án môn học EE3151

(Sinh viên K15 trở về trước)

07/06/2019

18/06/2019

Đồ án môn học EE3151

(Sinh viên K16)

07/06/2019

17/06/2019

Thực tập kỹ thuật

19/06/2019

 

Thực Tập Tốt Nghiệp

19/06/2019

 

Đề cương luận văn

07/06/2019

14/06/2019

Luận Văn Tốt Nghiệp

07/06/2019

21/06/2019

(Dự kiến)

Việt Pháp

Thực tập tốt nghiệp

21/06/2019

 

Luận Văn Tốt Nghiệp

21/06/2019

01/07/2019

(Dự kiến)

VLVH

Đồ án môn học 1.2

10/06/2019

18/06/2019

Thực tập tốt nghiệp

28/06/2019

 

Thực tập kỹ thuật

28/06/2019

 

Luận văn tốt nghiệp

12/06/2019

28/6/2019

 

Đề nghị Học Viên và Sinh Viên theo dõi thông báo để biết thông tin về hội đồng, thời gian bảo vệ và phòng bảo vệ.

 

                                                     TP. HCM, ngày 14 tháng 05 năm 2019

                                                   CN. Bộ Môn Viễn Thông

                                                    (Đã ký)

                                                     PGS. TS. Hà Hoàng Kha

sikiş https://turk.porn anal seks Adıyaman tütünü