DANH SACH GVHD CQ HK171

 

DANH SÁCH CÁC MÔN ĐỒ ÁN, THỰC TẬP TN, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HK1/2017-2018 TÍNH ĐẾN 23/8/2017

 

MSSV Họ Tên MSMH Tên môn học Mã nhóm Mã bộ môn Mã Khoa Tên lớp MSCB GVHD
41303508 Lê Thanh           Tâm         405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01 KTT DD DD13DV5 002978 Đặng Ngọc Hạnh
41303691 Trần Phú           Thành       405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01 KTT DD DD13DV5 002978 Đặng Ngọc Hạnh
41304511 Nguyễn Quốc        Tuân        405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01 KTT DD DD13DV6 002978 Đặng Ngọc Hạnh
41304596 Vũ Văn             Tuấn        405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01 KTT DD DD13DV6 002978 Đặng Ngọc Hạnh
41302611 Đoàn               Nguyên      405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01 KTT DD DD13DV4 003260 Đặng Nguyên Châu
41201345 Huỳnh Đắc Khánh    Huy         405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01 KTT DD DD12DV3 003260 Đặng Nguyên Châu
41300298 Hoàng Hải          Bình        405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01 KTT DD DD13DV1 003260 Đặng Nguyên Châu
41302663 Cao Lê             Nguyễn      405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01 KTT DD DD13DV4 002551 Đinh Quốc Hùng
41302686 Đinh Ngô Giang     Nhân        405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01 KTT DD DD13DV4 002551 Đinh Quốc Hùng
41302706 Nguyễn Đức Hiếu    Nhân        405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01 KTT DD DD13DV4 002551 Đinh Quốc Hùng
41303083 Huỳnh Minh         Phụng       405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01 KTT DD DD13DV4 002551 Đinh Quốc Hùng
41301940 Phạm Trọng         Kiên        405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01 KTT DD DD13DV3 001925 Hà Hoàng Kha
41302207 Nguyễn Tấn         Lộc         405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01 KTT DD DD13DV3 001925 Hà Hoàng Kha
41203333 Lê Ngọc            Thanh       405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01 KTT DD DD12DV5 001949 Hồ Văn Khương
41303190 Trương Công        Quang       405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01 KTT DD DD13DV4 001949 Hồ Văn Khương
41304428 Nguyễn Hữu         Trung       405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01 KTT DD DD13DV6 001949 Hồ Văn Khương
41204074 Trần Trọng         Trí         405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01 KTT DD DD12DV7 001949 Hồ Văn Khương
41301489 Nguyễn Quang       Huy         405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01 KTT DD DD13DV3 002232 Lưu Thanh Trà
41202193 Đào Văn            Mười        405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01 KTT DD DD12DV4 002321 Nguyễn Chí Ngọc
41300453 Hà Quang Chí       Cường       405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01 KTT DD DD13DV1 002321 Nguyễn Chí Ngọc
41300911 Hoàng              Đức         405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01 KTT DD DD13DV1 002321 Nguyễn Chí Ngọc
41202349 Đào Trọng          Nghĩa       405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01 KTT DD DD12DV4 003632 Nguyễn Tấn Phát
41204772 Nguyễn Quốc        Vĩnh        405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01 KTT DD DD12DV7 002330 Nguyễn Thanh Tuấn
41304690 Lê Xuân            Tùng        405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01 KTT DD DD13DV6 003667 Nguyễn Thành Vinh
41304933 Võ Minh            Vương       405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01 KTT DD DD13DV6 003554 Phạm Quang Thái
41204431 Trần Văn           Tứ          405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01 KTT DD DD12DV7 003354 Phạm Quang Thái
41204769 Đào Minh           Trí         405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01 KTT DD DD12DV7 003354 Phạm Quang Thái
41301665 Trương Công        Hưng        405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01 KTT DD DD13DV2 003354 Phạm Quang Thái
41304260 Phan Thanh         Trà         405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01 KTT DD DD13DV6 003354 Phạm Quang Thái
41103583 Cao Văn            Tiến        405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01 KTT DD DD11DV6 003640 Phan Trong Khôi
41301425 Nguyễn Quang       Huấn        405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A02 KTT DD DD13DV2 002978 Đặng Ngọc Hạnh
41302291 Huỳnh Công         Lý          405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A02 KTT DD DD13DV3 002978 Đặng Ngọc Hạnh
41204431 Trần Văn           Tứ          405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A02 KTT DD DD12DV7 003260 Đặng Nguyên Châu
41200824 Hoàng Minh         Đức         405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A02 KTT DD DD12DV1 001925 Hà Hoàng Kha
41202349 Đào Trọng          Nghĩa       405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A02 KTT DD DD12DV4 001925 Hà Hoàng Kha
41202804 Nguyễn Hoàng       Phúc        405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A02 KTT DD DD12DV4 001925 Hà Hoàng Kha
41203267 Nguyễn Viết        Tâm         405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A02 KTT DD DD12DV5 001949 Hồ Văn Khương
41203242 Trịnh Thanh        Tài         405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A01 KTT DD DD12DV5 001949 Hồ Văn Khương
41301456 Lại Lê             Huy         405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A01 KTT DD DD13DV3 001949 Hồ Văn Khương
41303190 Trương Công        Quang       405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A01 KTT DD DD13DV4 001949 Hồ Văn Khương
41303783 Nguyễn Đình        Thắng       405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A01 KTT DD DD13DV5 001949 Hồ Văn Khương
41303833 Phạm Quang         Thiên       405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A01 KTT DD DD13DV5 001949 Hồ Văn Khương
41304428 Nguyễn Hữu         Trung       405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A01 KTT DD DD13DV6 001949 Hồ Văn Khương
41302653 Trần Võ            Nguyên      405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A02 KTT DD DD13DV4 001949 Hồ Văn Khương
41303262 Nguyễn Tăng Phùng  Quốc        405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A01 KTT DD DD13DV4 001949 Hồ Văn Khương
41204080 Bùi Nhựt           Trình       405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A01 KTT DD DD12DV7 001949 Hồ Văn Khương
41303691 Trần Phú           Thành       405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A01 KTT DD DD13DV5 002232 Lưu Thanh Trà
41204560 Phạm Trung         Vinh        405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A01 KTT DD DD12DV7 002232 Lưu Thanh Trà
41303635 Phạm Hồng          Thái        405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A01 KTT DD DD13DV5 002232 Lưu Thanh Trà
41304556 Nguyễn Đình        Tuấn        405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A01 KTT DD DD13DV6 002232 Lưu Thanh Trà
41300911 Hoàng              Đức         405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A02 KTT DD DD13DV1 003632 Nguyễn Tấn Phát
1734011                                405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A02 KTT DD XX17DUTH 003632 Nguyễn Tấn Phát
41304690 Lê Xuân            Tùng        405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A02 KTT DD DD13DV6 003632 Nguyễn Tấn Phát
41301342 Nguyễn Minh        Hoàng       405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A01 KTT DD DD13DV2 002330 Nguyễn Thanh Tuấn
41302289 Hồ Nguyên          Lý          405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A01 KTT DD DD13DV3 002330 Nguyễn Thanh Tuấn
41304933 Võ Minh            Vương       405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A01 KTT DD DD13DV6 003554 Phạm Quang Thái
41304260 Phan Thanh         Trà         405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A01 KTT DD DD13DV6 003354 Phạm Quang Thái
41302378 Trần Anh           Minh        405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A02 KTT DD DD13DV4 003640 Phan Trong Khôi
41303508 Lê Thanh           Tâm         405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A02 KTT DD DD13DV5 003640 Phan Trọng Khôi
41201345 Huỳnh Đắc Khánh    Huy         405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A01 KTT DD DD12DV3 001925 Hà Hoàng Kha
41202193 Đào Văn            Mười        405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A01 KTT DD DD12DV4 001925 Hà Hoàng Kha
41103583 Cao Văn            Tiến        405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A01 KTT DD DD11DV6 003632 Nguyễn Tấn Phát
41101312 Đinh Huy           Huân        405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A01 KTT DD DD11DV2 003667 Nguyễn Thành Vinh
41204769 Đào Minh           Trí         405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A02 KTT DD DD12DV7 002807 Trịnh Xuân Dũng
41300298 Hoàng Hải          Bình        405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A02 KTT DD DD13DV1 002807 Trịnh Xuân Dũng
41300202 Hoàng Long         ẩn          405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A02 KTT DD DD13DV1 002807 Trịnh Xuân Dũng
41301665 Trương Công        Hưng        405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A01 KTT DD DD13DV2 002545 Võ Quế Sơn
41301489 Nguyễn Quang       Huy         405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A01 KTT DD DD13DV3 002545 Võ Quế Sơn
41302611 Đoàn               Nguyên      405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A01 KTT DD DD13DV4 002545 Võ Quế Sơn
41301508 Nguyễn Xuân        Huy         405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A01 KTT DD DD13DV3 '002545 Võ Quế Sơn
41300453 Hà Quang Chí       Cường       405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A01 KTT DD DD13DV1 001836 Vương Phát
41203549 Phan Phúc          Thiên       405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A01 KTT DD DD12DV6 001836 Vương Phát
41300863 Nguyễn Văn         Điệp        405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A01 KTT DD DD13DV1 001836 Vương Phát
41300890 Nguyễn Văn         Đông        405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A01 KTT DD DD13DV1 001836 Vương Phát
41301312 Dương Xuân         Hoàng       405103 ĐAMH điệntử viễn thông 2             A01 KTT DD DD13DV2 001836 Vương Phát
1412229 Đoàn Văn           Mạnh        EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 GDD DD DD14DV4 002978 Đặng Ngọc Hạnh
1412812 Nguyễn Phan        Pháp        EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 GDD DD DD14DV4 002978 Đặng Ngọc Hạnh
1414670 Vũ Hoàng Quốc      Việt        EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 GDD DD DD14DV7 002978 Đặng Ngọc Hạnh
1413368 Nguyễn Đình        Tài         EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 GDD DD DD14DV5 002551 Đinh Quốc Hùng
1413371 Nguyễn Hữu         Tài         EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 GDD DD DD14DV5 002551 Đinh Quốc Hùng
1413430 Phan Thành         Tâm         EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 GDD DD DD14DV6 002551 Đinh Quốc Hùng
1413551 Huỳnh Ngọc         Thành       EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 GDD DD DD14DV6 002551 Đinh Quốc Hùng
1414250 Dương Duy          Trọng       EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 GDD DD DD14DV7 001925 Hà Hoàng Kha
1410311 Hồ Văn             Bôn         EE4331 Đề cương luận văn tn                 A02 GDD DD DD14KSVT 001925 Hà Hoàng Kha
1412163 Trần Minh          Lợi         EE4331 Đề cương luận văn tn                 A02 GDD DD DD14KSVT 001925 Hà Hoàng Kha
1410036 Phạm Nguyễn Trường An          EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 GDD DD DD14DV1 001949 Hồ Văn Khương
1414602 Bùi Khánh          Văn         EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 GDD DD DD14DV7 001949 Hồ Văn Khương
1414616 Huỳnh Đình         Vân         EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 GDD DD DD14DV7 001949 Hồ Văn Khương
1410009 Hoàng Vũ Thùy      An          EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 GDD DD DD14DV1 001923 Huỳnh Phú Minh Cường
1410860 Nguyễn Hải         Đăng        EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 GDD DD DD14DV2 001923 Huỳnh Phú Minh Cường
1411155 Trần Đức           Hậu         EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 GDD DD DD14DV2 001923 Huỳnh Phú Minh Cường
1410046 Võ Thị Phương      An          EE4331 Đề cương luận văn tn                 A02 GDD DD DD14KSVT 001923 Huỳnh Phú Minh Cường
1411849 Trang Đăng         Khoa        EE4331 Đề cương luận văn tn                 A02 GDD DD DD14KSVT 001923 Huỳnh Phú Minh Cường
1411936 Phan Vạn           Kim         EE4331 Đề cương luận văn tn                 A02 GDD DD DD14KSVT 001923 Huỳnh Phú Minh Cường
1413788 Nguyễn Tấn         Thịnh       EE4331 Đề cương luận văn tn                 A02 GDD DD DD14KSVT 001923 Huỳnh Phú Minh Cường
1414423 Phạm Anh           Tuấn        EE4331 Đề cương luận văn tn                 A02 GDD DD DD14KSVT 001192 Lê Tiến Thường
1411421 Đoàn Lê            Huy         EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 GDD DD DD14DV3 002232 Lưu Thanh Trà
1411895 Bùi Trung          Kiên        EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 GDD DD DD14DV3 002232 Lưu Thanh Trà
1412144 Phùng Hữu          Lộc         EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 GDD DD DD14DV3 002232 Lưu Thanh Trà
1410156 Nguyễn Thụy Nhật   ánh         EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 GDD DD DD14DV1 002321 Nguyễn Chí Ngọc
1410746 Đỗ Thành           Đại         EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 GDD DD DD14DV1 002321 Nguyễn Chí Ngọc
1410474 Phạm Phú           Cường       EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 GDD DD DD14DV1 002330 Nguyễn Thanh Tuấn
1410057 Đoàn Quỳnh         Anh         EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 GDD DD DD14DV1 002330 Nguyễn Thanh Tuấn
1410161 Đặng Hiếu          Ân          EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 GDD DD DD14DV1 002330 Nguyễn Thanh Tuấn
1410027 Nguyễn Phúc        An          EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 GDD DD DD14DV1 002330 Nguyễn Thanh Tuấn
1410276 Lý Nhựt            Bình        EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 GDD DD DD14DV1 002330 Nguyễn Thanh Tuấn
1412182 Trần Minh          Luân        EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 GDD DD DD14DV4 002330 Nguyễn Thanh Tuấn
1414685 Nguyễn Đăng        Vinh        EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 GDD DD DD14DV7 002330 Nguyễn Thanh Tuấn
1413799 Trần Quốc          Thịnh       EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 GDD DD DD14DV6 003354 Phạm Quang Thái
1414039 Nguyễn Văn         Toán        EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 GDD DD DD14DV7 003354 Phạm Quang Thái
1414251 Dương Hoàng        Trọng       EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 GDD DD DD14DV7 003354 Phạm Quang Thái
1414347 Nguyễn Nhật        Trường      EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 GDD DD DD14DV7 003354 Phạm Quang Thái
1414124 Đinh Công          Tráng       EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 GDD DD DD14DV7 002807 Trịnh Xuân Dũng
1410055 Đặng Võ Hoàng      Anh         EE4331 Đề cương luận văn tn                 A02 GDD DD DD14KSVT 002807 Trịnh Xuân Dũng
1410070 Lê Hồ Bảo          Anh         EE4331 Đề cương luận văn tn                 A02 GDD DD DD14KSVT 002807 Trịnh Xuân Dũng
1410489 Bùi Công           Danh        EE4331 Đề cương luận văn tn                 A02 GDD DD DD14KSVT 002807 Trịnh Xuân Dũng
1410775 Đỗ Trọng           Đạt         EE4331 Đề cương luận văn tn                 A02 GDD DD DD14DV2 002807 Trịnh Xuân Dũng
1410925 Lê Huỳnh           Đức         EE4331 Đề cương luận văn tn                 A02 GDD DD DD14KSVT 002807 Trịnh Xuân Dũng
1413528 Nguyễn Trần Quốc   Thái        EE4331 Đề cương luận văn tn                 A02 GDD DD DD14KSVT 002807 Trịnh Xuân Dũng
1414537 Nguyễn Hữu         Tùng        EE4331 Đề cương luận văn tn                 A02 GDD DD DD14KSVT 002807 Trịnh Xuân Dũng
1410874 Nguyễn Trọng       Đến         EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 GDD DD DD14DV2 '002545 Võ Quế Sơn
1411247 Trần Hiếu          Hiển        EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 GDD DD DD14DV2 '002545 Võ Quế Sơn
1413177 Nguyễn Minh        Quốc        EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 GDD DD DD14DV5 '002545 Võ Quế Sơn
1413747 Phan Vũ Ngọc       Thiện       EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 GDD DD DD14DV6 '002545 Võ Quế Sơn
1413071 Đặng Anh           Quang       EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 GDD DD DD14DV5 001836 Vương Phát
1413170 Trần Ngọc          Quí         EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 GDD DD DD14DV5 001836 Vương Phát
1410397 Mai Thành          Chương      EE3151 Đồ án                                A01 GDD DD DD14DV1 003260 Đặng Nguyên Châu
1413471 Văn Ngọc Nhật      Tân         EE3151 Đồ án                                A01 GDD DD DD14DV6 003260 Đặng Nguyên Châu
1410036 Phạm Nguyễn Trường An          EE3151 Đồ án                                A01 GDD DD DD14DV1 002551 Đinh Quốc Hùng
1411711 Nguyễn HoàngNguyên Khang       EE3151 Đồ án                                A01 GDD DD DD14DV3 003640 Đinh Quốc Hùng
1413878 Trần Đình          Thuận       EE3151 Đồ án                                A01 GDD DD DD14DV6 002551 Đinh Quốc Hùng
1413170 Trần Ngọc          Quí         EE3151 Đồ án                                A01 GDD DD DD14DV5 001925 Hà Hoàng Kha
1411421 Đoàn Lê            Huy         EE3151 Đồ án                                A01 GDD DD DD14DV3 002321 Nguyễn Chí Ngọc
1411462 Nguyễn Gia         Huy         EE3151 Đồ án                                A01 GDD DD DD14DV3 002321 Nguyễn Chí Ngọc
1411468 Nguyễn Phạm Minh   Huy         EE3151 Đồ án                                A01 GDD DD DD14DV3 003632 Nguyễn Tấn Phát
1411895 Bùi Trung          Kiên        EE3151 Đồ án                                A01 GDD DD DD14DV3 002330 Nguyễn Thanh Tuấn
1412144 Phùng Hữu          Lộc         EE3151 Đồ án                                A01 GDD DD DD14DV3 002330 Nguyễn Thanh Tuấn
1413163 Võ Tùng Minh       Quân        EE3151 Đồ án                                A01 GDD DD DD14DV5 002330 Nguyễn Thanh Tuấn
1414671 Vũ Quốc            Việt        EE3151 Đồ án                                A01 GDD DD DD14DV7 002330 Nguyễn Thanh Tuấn
1410453 Nguyễn Mạnh        Cường       EE3151 Đồ án                                A01 GDD DD DD14DV1 003667 Nguyễn Thành Vinh
1410669 Linh Quốc          Dũng        EE3151 Đồ án                                A01 GDD DD DD14DV2 003667 Nguyễn Thành Vinh
1411612 Nguyễn Phước       Hưng        EE3151 Đồ án                                A01 GDD DD DD14TD2 003667 Nguyễn Thành Vinh
1413713 Nguyễn Ngọc Hoàng  Thiên       EE3151 Đồ án                                A01 GDD DD DD14DV6 003354 Phạm Quang Thái
1411838 Nguyễn Viết        Khoa        EE3151 Đồ án                                A01 GDD DD DD14DV3 003640 Phan Trong Khôi
1411921 Ngô Tuấn           Kiệt        EE3151 Đồ án                                A01 GDD DD DD14DV3 003640 Phan Trong Khôi
1412009 Lê Chí             Linh        EE3151 Đồ án                                A01 GDD DD DD14DV3 002551 Đinh Quốc Hùng
1413593 Trương Hữu         Thành       EE3151 Đồ án                                A01 GDD DD DD14DV6 '002545 Võ Quế Sơn
1413737 Nguyễn Ngọc        Thiện       EE3151 Đồ án                                A01 GDD DD DD14DV6 '002545 Võ Quế Sơn
1414428 Phạm Thanh         Tuấn        EE3151 Đồ án                                A01 GDD DD DD14DV7 001836 Vương Phát
41102285 Đặng Minh          Nguyên      440303 Luận văn tốt nghiệp                  A01 GDD DD DD11DV4 002978 Đặng Ngọc Hạnh
41104458 Nguyễn Huy Anh     Ngọc        440303 Luận văn tốt nghiệp                  A01 GDD DD DD11DV4 002978 Đặng Ngọc Hạnh
41201577 Lê Bình            Khang       440303 Luận văn tốt nghiệp                  A01 GDD DD DD12DV3 002978 Đặng Ngọc Hạnh
41200138 Nguyễn Hữu         ánh         405700 Luận văn tốt nghiệp                  P01 KTT DD VP12VT 002807 Trịnh Xuân Dũng
41301965 Võ Văn             Kiệt        440303 Luận văn tốt nghiệp                  TNDD GDD DD DD13KSVT 002978 Đặng Ngọc Hạnh
41302178 Võ Khắc            Long        440303 Luận văn tốt nghiệp                  A01 GDD DD DD13DV3 003260 Đặng Nguyên Châu
41304855 Tô Nguyễn Phước    Vinh        440303 Luận văn tốt nghiệp                  A01 GDD DD DD13DV6 003260 Đặng Nguyên Châu
41300323 Võ Thanh           Bình        440303 Luận văn tốt nghiệp                  A01 GDD DD DD13DV1 002551 Đinh Quốc Hùng
41300426 Lê Thành           Công        440303 Luận văn tốt nghiệp                  A01 GDD DD DD13DV1 002551 Đinh Quốc Hùng
41304104 Hà Ngọc            Tiến        440303 Luận văn tốt nghiệp                  A01 GDD DD DD13DV6 001925 Hà Hoàng Kha
41304294 Trần Hữu Ngọc      Trân        440303 Luận văn tốt nghiệp                  A01 GDD DD DD13DV6 001925 Hà Hoàng Kha
41303019 Bùi Văn            Phúc        440303 Luận văn tốt nghiệp                  TNDD GDD DD DD13KSVT 001925 Hà Hoàng Kha
41303823 Nguyễn Ân          Thiên       440303 Luận văn tốt nghiệp                  TNDD GDD DD DD13KSVT 001925 Hà Hoàng Kha
41303884 Huỳnh Châu         Thịnh       440303 Luận văn tốt nghiệp                  TNDD GDD DD DD13KSVT 001925 Hà Hoàng Kha
41104450 Nguyễn Phước       Hiện        440303 Luận văn tốt nghiệp                  A01 GDD DD DD11DV2 001949 Hồ Văn Khương
41201856 Đặng Hoàng         Lân         440303 Luận văn tốt nghiệp                  A01 GDD DD DD12DV3 001949 Hồ Văn Khương
41300232 Liên Viết          Bảo         440303 Luận văn tốt nghiệp                  A01 GDD DD DD13DV1 001949 Hồ Văn Khương
41300531 Nguyễn Đình        Duân        440303 Luận văn tốt nghiệp                  A01 GDD DD DD13DV1 001949 Hồ Văn Khương
41300691 Trần Tiến          Dũng        440303 Luận văn tốt nghiệp                  A01 GDD DD DD13DV2 001949 Hồ Văn Khương
41301414 Cao Văn            Hợp         440303 Luận văn tốt nghiệp                  A01 GDD DD DD13DV2 001949 Hồ Văn Khương
41303621 Bùi Hồ Duy         Thái        440303 Luận văn tốt nghiệp                  A01 GDD DD DD13DV5 001949 Hồ Văn Khương
41301780 Lê Nam             Khánh       440303 Luận văn tốt nghiệp                  TNDD GDD DD DD13KSVT 001923 Huỳnh Phú Minh Cường
41302982 Lê Quốc            Phú         440303 Luận văn tốt nghiệp                  TNDD GDD DD DD13KSVT 001923 Huỳnh Phú Minh Cường
41202654 Nguyễn Thành       Nội         440303 Luận văn tốt nghiệp                  A01 GDD DD DD12DV4 002232 Lưu Thanh Trà
41302031 Nguyễn Tự          Lập         440303 Luận văn tốt nghiệp                  A01 GDD DD DD13DV3 002330 Nguyễn Thanh Tuấn
41302252 Nguyễn Thành       Luân        440303 Luận văn tốt nghiệp                  A01 GDD DD DD13DV3 002330 Nguyễn Thanh Tuấn
41300372 Vũ Văn             Châu        440303 Luận văn tốt nghiệp                  A01 GDD DD DD13DV1 003354 Phạm Quang Thái
41301871 Nguyễn Ngọc Anh    Khoa        440303 Luận văn tốt nghiệp                  A01 GDD DD DD13DV3 003354 Phạm Quang Thái
41303716 Nguyễn Thị         Thảo        440303 Luận văn tốt nghiệp                  A01 GDD DD DD13DV5 003354 Phạm Quang Thái
41304200 Nguyễn Quốc        Toàn        440303 Luận văn tốt nghiệp                  A01 GDD DD DD13DV6 003354 Phạm Quang Thái
41304414 Lê Thiên           Trung       440303 Luận văn tốt nghiệp                  A01 GDD DD DD13DV6 003354 Phạm Quang Thái
41204771 Nguyễn Phú         Văn         440303 Luận văn tốt nghiệp                  A01 GDD DD DD12DV7 002807 Trịnh Xuân Dũng
41301026 Tiết Chân          Hào         440303 Luận văn tốt nghiệp                  A01 GDD DD DD13DV2 002807 Trịnh Xuân Dũng
41303825 Nguyễn Minh        Thiên       440303 Luận văn tốt nghiệp                  A01 GDD DD DD13DV5 002807 Trịnh Xuân Dũng
41304594 Vũ Minh            Tuấn        440303 Luận văn tốt nghiệp                  A01 GDD DD DD13DV6 001192 Lê Tiến Thường
41304807 Đào Uyên           Viễn        440303 Luận văn tốt nghiệp                  A01 GDD DD DD13DV6 001192 Lê Tiến Thường
41303927 Nguyễn Huỳnh Quỳnh Thoa        440303 Luận văn tốt nghiệp                  A01 GDD DD DD13DV5 002807 Trịnh Xuân Dũng
41304106 Lê Minh            Tiến        440303 Luận văn tốt nghiệp                  A01 GDD DD DD13DV5 002807 Trịnh Xuân Dũng
41304503 Nguyễn Chánh       Trực        440303 Luận văn tốt nghiệp                  A01 GDD DD DD13DV1 002807 Trịnh Xuân Dũng
41300697 Huỳnh Thanh        Dư          440303 Luận văn tốt nghiệp                  TNDD GDD DD DD13KSVT 002807 Trịnh Xuân Dũng
41301568 Nguyễn Văn         Huynh       440303 Luận văn tốt nghiệp                  TNDD GDD DD DD13KSVT 002807 Trịnh Xuân Dũng
41304716 Nguyễn Khánh       Tường       440303 Luận văn tốt nghiệp                  TNDD GDD DD DD13KSVT 002807 Trịnh Xuân Dũng
41300431 Nguyễn Thành       Công        440303 Luận văn tốt nghiệp                  A01 GDD DD DD13DV1 '002545 Võ Quế Sơn
41300885 Nguyễn             Đôn         440303 Luận văn tốt nghiệp                  TNDD GDD DD DD13KSVT '002545 Võ Quế Sơn
41303839 Cao Xuân           Thiện       440303 Luận văn tốt nghiệp                  TNDD GDD DD DD13KSVT '002545 Võ Quế Sơn
41304696 Nguyễn Sơn         Tùng        440303 Luận văn tốt nghiệp                  TNDD GDD DD DD13KSVT '002545 Võ Quế Sơn
41300065 Huỳnh Tuấn         Anh         440304 Thực tập kỹ thuật (DTVT)             A01 GDD DD DD13DV1 002807 Trịnh Xuân Dũng
41301026 Tiết Chân          Hào         440304 Thực tập kỹ thuật (DTVT)             A01 GDD DD DD13DV2 002807 Trịnh Xuân Dũng
41204080 Bùi Nhựt           Trình       440304 Thực tập kỹ thuật (DTVT)             A01 GDD DD DD12DV7 001836 Vương Phát
41201577 Lê Bình            Khang       440302 Thực tập tốt nghiệp                  A01 GDD DD DD12DV3 002978 Đặng Ngọc Hạnh
1412812 Nguyễn Phan        Pháp        EE3333 Thực tập tốt nghiệp                  A01 GDD DD DD14DV4 002978 Đặng Ngọc Hạnh
41100315 Phạm Thanh         Bình        440302 Thực tập tốt nghiệp                  A01 GDD DD DD11DV1 003260 Đặng Nguyên Châu
81202796 Lê Vũ Quang        Phúc        405750 Thực tập tốt nghiệp                  P01 KTT DD VP12VT 001925 Hà Hoàng Kha
V1003213 Nguyễn Tấn Phước   Thịnh       405750 Thực tập tốt nghiệp                  P01 KTT DD VP10VT 001926 Hà Hoàng Kha
41200992 Phan Hoàng         Hảo         440302 Thực tập tốt nghiệp                  A01 GDD DD DD12DV2 001925 Hà Hoàng Kha

 

sikiş https://turk.porn anal seks Adıyaman tütünü