Danh sách sinh viên học TN Truyền số liệu & Mạng

                                                                                                                

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC THÍ NGHIỆM TRUYỀN SỐ LIỆU VÀ MẠNG
MSSV Họ Tên Nhóm Lớp Tổ MSSV Họ Tên Nhóm Lớp Tổ
41200037 Hà Duy             Anh         A01 DD12DV1 1 41200144 Hoàng Đức          Ân          A15 DD12KSKT 1
41200120 Võ Đại Hoàng       Anh         A01 DD12TD1 1 41200703 Lê Tấn             Đạt         A15 DD12KTD1 1
41200388 Lê Văn             Chức        A01 DD12KSTD 1 41201036 Lê Công            Hậu         A15 DD12KTD2 1
41200495 Nguyễn Xuân        Diệu        A01 DD12TD1 1 41201044 Nguyễn Công        Hậu         A15 DD12KTD2 1
41200648 Phan Trùng         Dương       A01 DD12KSKT 2 41201061 Bùi Công           Hiếu        A15 DD12DV2 2
41200844 Nguyễn Văn         Đức         A01 DD12TD1 2 41201124 Trần Trung         Hiếu        A15 DD12TD2 2
41201068 Đặng Trung         Hiếu        A01 DD12KTD2 2 41201638 Nguyễn Hữu         Khánh       A15 DD12KSKT 2
41202077 Đinh Tiến          Lữ          A01 DD12KTD3 2 41201651 Phùng Quốc         Khánh       A15 DD12TD2 2
41204779 Nguyễn Văn         Minh        A01 DD12TD3 3 41201731 Võ Văn             Khoa        A15 DD12DV3 3
41102153 Nguyễn Trung       Nam         A01 DD11KTD3 3 41201876 Trần Thanh         Liêm        A15 DD12KTD3 3
40901695 Nguyễn Hữu Hoàng   Nghĩa       A01 DD09KTD4 3 41202696 Trần Tấn           Phát        A15 DD12KTD3 3
41202506 Đoàn Anh           Nhân        A01 DD12TD3 3 41202732 Nguyễn Trường Duy  Phong       A15 DD12TD3 3
41202766 Nguyễn Xuân        Phú         A01 DD12DV4 4 41203047 Lê Minh            Quý         A15 DD12KTD4 4
41203095 Lê Hoàng           Sang        A01 DD12TD3 4 41203051 Nguyễn Đắc         Quý         A15 DD12KTD4 4
41102889 Võ Lê Thiện        Sanh        A01 DD11DV5 4 41203055 Nguyễn Ngọc        Quý         A15 DD12KTD4 4
41203242 Trịnh Thanh        Tài         A01 DD12DV5 4 41203063 Trần Ngọc          Quý         A15 DD12KTD4 4
41203674 Võ                 Thống       A01 DD12KSKT 5 41203206 Bùi Đức            Tài         A15 DD12KTD4 4
41204418 Võ Thanh           Tùng        A01 DD12TD4 5 41203221 Lê Trường          Tài         A15 DD12KSKT 5
41204441 Nguyễn Hiển        Uy          A01 DD12TD4 5 41203286 Lê Minh            Tân         A15 DD12TD3 5
41204516 Nguyễn Thái        Vin         A01 DD12TD4 5 41203386 Đào Đức            Thành       A15 DD12TD4 5
41204620 Nguyễn Ngọc        Vũ          A01 DD12TD4 5 41204295 Nguyễn Trọng       Tuấn        A15 DD12KSKT 5
41200001 Bùi Huy            An          A02 DD12DV1 1 41204616 Nguyễn Đôn         Vũ          A15 DD12KTD5 5
41200423 Lê Minh            Cường       A02 DD12TD1 1 41100398 Trần Đức           Chung       A16 DD11DV1 1
41200624 Phạm Quan          Dũng        A02 DD12DV1 1 41200620 Nguyễn Văn         Dũng        A16 DD12TD1 1
41200625 Trần Anh           Dũng        A02 DD12TD1 1 41200980 Võ Nam             Hải         A16 DD12TD1 1
41200528 Đặng Công          Duy         A02 DD12DV1 2 41201133 Huỳnh Đức          Hiền        A16 DD12DV2 2
41200646 Nguyễn Thanh       Dương       A02 DD12TD1 2 41201901 Nguyễn Đình        Linh        A16 DD12KTD3 2
41200743 Trần Thành         Đạt         A02 DD12KTD1 2 41102204 Quãng Thành Vĩnh   Nghi        A16 DD11KTD3 2
41200764 Nguyễn Hải         Đăng        A02 DD12KSTD 2 41207110 Lê Trọng           Ninh        A16 DD12B2TD 3
41201241 Tạ Lục Gia         Hoàng       A02 DD12DV2 3 41307726 Võ Hùng            Phong       A16 DD13B2TD 3
41201595 Trần Nguyên        Khang       A02 DD12KTD2 3 41203006 Nguyễn Duy         Quốc        A16 DD12DV5 3
41201710 Nguyễn Tuấn        Khoa        A02 DD12DV3 3 41102937 Nguyễn Ngọc        Sơn         A16 DD11DV5 3
41202018 Trần               Lộc         A02 DD12DV3 3 41203333 Lê Ngọc            Thanh       A16 DD12DV5 4
41202124 Đỗ Anh             Minh        A02 DD12DV3 4 41203442 Lê Quang           Thảo        A16 DD12DV6 4
41102221 Nguyễn Đình        Nghĩa       A02 DD11KTD3 4 41103498 Nguyễn Văn         Thuận       A16 DD11DV6 4
41202661 Trần Minh Thục     Phán        A02 DD12KTD3 4 41003489 Từ Ngọc            Trai        A16 DD10DV6 4
41202697 Trần Thanh         Phát        A02 DD12TD3 4 41204051 Nguyễn Đoàn Ngọc   Trí         A16 DD12DV7 5
41203009 Phan Anh           Quốc        A02 DD12DV5 4 41204264 Hứa Minh           Tuấn        A16 DD12TD4 5
41203789 Lương Bảo          Thy         A02 DD12TD4 5 41204586 Liêu Khắc          Vủ          A16 DD12TD4 5
41307737 Đoàn Nguyễn Minh   Trí         A02 DD13B2TD 5 41204621 Nguyễn Tấn         Vũ          A16 DD12KTD5 5
41204316 Vũ Đỗ Minh         Tuấn        A02 DD12DV7 5 41100034 Trần Đức           An          A17 DD11KTD1 1
41204455 Hoàng Công         Văn         A02 DD12DV7 5 41200043 Hồ Đức             Anh         A17 DD12KTD1 1
41204537 Ngô Quang          Vinh        A02 DD12DV7 5 41200250 Lê Quang           Bình        A17 DD12KSKT 1
41100012 Nguyễn Bá          An          A03 DD11DV1 1 41200444 Nguyễn Tiến        Cường       A17 DD12KTD1 1
41100135 Phí Ngọc           Anh         A03 DD11DV1 1 41200447 Nguyễn Viết        Cường       A17 DD12DV1 2
41200896 Phạm Quang         Giáp        A03 DD12TD1 1 41101173 Doãn Hoàng         Hiệp        A17 DD11KTD2 2
41201528 Vũ Sĩ              Hưng        A03 DD12DV2 1 41201247 Trần Thiện         Hoàng       A17 DD12DV2 2
41201622 Lê Hoàng           Khánh       A03 DD12DV3 2 41201561 Nguyễn Hữu         Kha         A17 DD12KSKT 2
41201957 Ngô Hải            Long        A03 DD12KSVT 2 41201999 Đinh Viết          Lộc         A17 DD12KTD3 3
41202184 Trương Tất Nhật    Minh        A03 DD12KSTD 2 41202234 Đỗ Hoàng           Nam         A17 DD12DV4 3
41202408 Nguyễn Bảo         Ngọc        A03 DD12TD3 2 41202377 Phạm Công          Nghĩa       A17 DD12KTD3 3
41202451 Nguyễn Hoàng       Nguyên      A03 DD12KTD3 3 41202714 Lê Du              Phong       A17 DD12KSTD 3
41202453 Nguyễn Khôi        Nguyên      A03 DD12KTD3 3 41202727 Nguyễn Thanh       Phong       A17 DD12KTD3 4
41002258 Võ Thành           Nhân        A03 DD10KTD4 3 41102643 Dương Hiển         Phương      A17 DD11TD3 4
41202916 Phạm Duy           Quan        A03 DD12DV5 3 41202936 Nguyễn Hữu         Quang       A17 DD12DV5 4
41203500 Lê Duy             Thắng       A03 DD12TD4 3 41203293 Nguyễn Lê Thành    Tân         A17 DD12DV5 4
41203524 Trần Lê Quang      Thắng       A03 DD12DV5 4 41002961 Mai Thanh          Thái        A17 DD10KTD5 4
41203573 Mai Nguyễn Ngọc    Thiện       A03 DD12DV6 4 41204783 Lê Đình            Tiến        A17 DD12TD4 5
41203701 Nguyễn Quang       Thuận       A03 DD12KTD5 4 41204195 Tô Hữu             Trương      A17 DD12KTD5 5
41103586 Hồ Hàn             Tiến        A03 DD11TD4 4 41204398 Nguyễn Tấn         Tùng        A17 DD12KSKT 5
41203882 Phạm Nguyễn Trí    Tín         A03 DD12KTD5 4 41204507 Phạm Quốc          Việt        A17 DD12KTD5 5
41203987 Trần Ngọc Phương   Trâm        A03 DD12DV6 5 41204560 Phạm Trung         Vinh        A17 DD12DV7 5
41204110 Trương Quang       Trọng       A03 DD12TD4 5 41200014 Nguyễn Hoàng       An          A18 DD12KTD1 1
41204252 Dương Danh         Tuấn        A03 DD12DV7 5 41200117 Trần Xuân Tuấn     Anh         A18 DD12KTD1 1
41104223 Phạm Hồng          Việt        A03 DD11KTD5 5 41201250 Trương Công        Hoàng       A18 DD12KTD2 1
41204707 Trần Thanh         Xuân        A03 DD12TD4 5 41201486 Đào Tiến           Hưng        A18 DD12KTD2 1
41200141 Trần Văn           ánh         A04 DD12TD1 1 41001534 Lê Nguyễn Đăng     Khoa        A18 DD10KTD3 2
41200348 Nguyễn Hữu         Chiến       A04 DD12KTD1 1 41201960 Nguyễn Đình        Long        A18 DD12DV3 2
41200371 Đinh Tấn           Chung       A04 DD12TD1 1 41202172 Trần Hoàng         Minh        A18 DD12TD2 2
41200377 Hồ Huỳnh Quốc      Chương      A04 DD12DV1 1 41202285 Phạm Thành         Nam         A18 DD12KTD3 2
41000526 Mai Trí            Dũng        A04 DD10KTD1 2 41004194 Nguyễn Hoài        Phong       A18 DD10DV5 3
41200698 Huỳnh Mẫn          Đạt         A04 DD12KTD1 2 41102555 Tôn Thất Nguyên    Phong       A18 DD11DV4 3
41200873 Nguyễn Hương       Giang       A04 DD12KTD2 2 41203058 Nguyễn Phúc        Quý         A18 DD12KTD4 3
41201475 Phạm Văn           Hùng        A04 DD12KTD2 2 41102824 Nguyễn Tam         Quyền       A18 DD11KTD4 3
41201373 Nguyễn Phúc Nhật   Huy         A04 DD12DV2 3 41203121 Đỗ Thị             Sáu         A18 DD12KSVT 4
41201568 Trần               Kha         A04 DD12TD2 3 41203148 Hoàng              Sơn         A18 DD12TD3 4
41201661 Nguyễn             Khải        A04 DD12DV3 3 41203249 Hồ Đăng            Tâm         A18 DD12TD3 4
41202695 Trần Tấn           Phát        A04 DD12DV4 3 41203533 Võ Phương          Thế         A18 DD12KSTD 4
41202752 Lê Đức             Phú         A04 DD12DV4 4 41203599 Nguyễn Thế         Thiệp       A18 DD12DV6 4
41202755 Lê Thiên           Phú         A04 DD12DV4 4 41203607 Đặng Công          Thịnh       A18 DD12KSVT 5
41203416 Nguyễn Xuân        Thành       A04 DD12KTD4 4 41203742 Nguyễn Tuấn        Thư         A18 DD12KTD5 5
41203542 Trần Công          Thi         A04 DD12TD4 4 41204032 Công Đức Minh      Trí         A18 DD12KTD5 5
41104465 Trần Văn           Tiến        A04 DD11DV6 4 41204437 Nguyễn Minh        Tựu         A18 DD12KTD5 5
41203903 Lý Văn             Tịnh        A04 DD12KSKT 5 41204579 Nguyễn Duy         Vĩnh        A18 DD12KSTD 5
41204045 Lương Đăng         Trí         A04 DD12KTD5 5 41100580 Nguyễn Khánh       Duy         A19 DD11KTD1 1
41204080 Bùi Nhựt           Trình       A04 DD12DV7 5 41201121 Tăng Quang         Hiếu        A19 DD12KSVT 1
41204219 Nguyễn Thế         Trường      A04 DD12KSVT 5 41204774 Trần Hoàng         Khang       A19 DD12DV3 1
41204486 Bạch Quốc          Việt        A04 DD12DV7 5 41201654 Trần Xuân          Khánh       A19 DD12DV3 1
41200074 Nguyễn Hữu         Anh         A05 DD12KSVT 1 41201807 Nguyễn Văn         Kính        A19 DD12DV3 2
41201558 Huỳnh Duy          Kha         A05 DD12TD2 1 41201858 Nguyễn Gia         Lân         A19 DD12KTD3 2
41201696 Lê Nguyễn Anh      Khoa        A05 DD12DV3 1 41202349 Đào Trọng          Nghĩa       A19 DD12DV4 2
41201700 Nguyễn Anh         Khoa        A05 DD12DV3 1 41202498 Trương Thanh       Nhã         A19 DD12TD3 2
41202002 Hồ Tấn             Lộc         A05 DD12DV3 2 41203642 Võ Ngọc            Thịnh       A19 DD12DV6 3
41202017 Phan Đức           Lộc         A05 DD12DV3 2 41104463 Lê Văn             Thông       A19 DD11DV6 3
41202058 Trần Hoàng         Luân        A05 DD12KSTD 2 41203671 Dương Quốc         Thống       A19 DD12TD4 3
41202280 Phạm Lê            Nam         A05 DD12DV4 2 41203819 Nguyễn Đức         Tiến        A19 DD12TD4 3
41202398 Đinh Lê Nguyên     Ngọc        A05 DD12TD3 3 41203856 Đoàn Nhật          Tín         A19 DD12KTD5 4
41202505 Đặng Nghĩa         Nhân        A05 DD12DV4 3 41204768 Lê Văn             Tín         A19 DD12DV6 4
41202516 Lê Trí             Nhân        A05 DD12DV4 3 41203869 Nguyễn Hữu         Tín         A19 DD12TD4 4
41202529 Nguyễn Thành       Nhân        A05 DD12DV4 3 41203909 Đỗ Minh            Toàn        A19 DD12KTD5 4
41202538 Phan Thanh         Nhân        A05 DD12TD3 4 41203919 Nguyễn Mạnh        Toàn        A19 DD12TD4 4
41202654 Nguyễn Thành       Nội         A05 DD12DV4 4 41203928 Nguyễn Văn         Toàn        A19 DD12DV6 5
41202788 Huỳnh Trần Thiên   Phúc        A05 DD12TD3 4 41204028 Bành Đức           Trí         A19 DD12DV6 5
41202820 Trương Hồng        Phúc        A05 DD12TD3 4 41204076 Võ Thành           Trí         A19 DD12DV6 5
41202897 Phạm Hữu           Phước       A05 DD12TD3 4 41204296 Nguyễn Văn         Tuấn        A19 DD12KSTD 5
41202951 Nguyễn Võ Đăng     Quang       A05 DD12TD3 5 41204661 Lê Đình            Vương       A19 DD12DV7 5
41102762 Nguyễn Hữu         Quân        A05 DD11TD3 5 41307706 Nguyễn Thanh       Đông        A20 DD13B2KD 1
41203082 Phan Đăng Đờ       Rim         A05 DD12TD3 5 41200975 Trần Ngọc          Hải         A20 DD12KTD2 1
41203326 Đinh Quang Hoàng   Thanh       A05 DD12DV5 5 41201110 Phan Sỹ            Hiếu        A20 DD12TD2 1
41204238 Dương Nguyên       Trực        A05 DD12TD4 5 41201264 Nguyễn Lâm         Hòa         A20 DD12KTD2 1
41100102 Nguyễn Lê          Anh         A06 DD11KTD1 1 41201237 Phạm Huy           Hoàng       A20 DD12TD2 2
41200186 Ngô Quốc           Bảo         A06 DD12KTD1 1 41201248 Trần Thủy          Hoàng       A20 DD12KTD2 2
41000253 Hà Minh            Cảnh        A06 DD10DV1 1 41201316 Lê Quang           Huề         A20 DD12TD2 2
41200320 Nguyễn Minh        Châu        A06 DD12KSVT 1 41201742 Nguyễn Hữu         Khôi        A20 DD12DV3 2
41200382 Nguyễn Minh        Chương      A06 DD12TD1 2 41201827 Lê Nguyên          Lãm         A20 DD12TD2 3
41200675 Nguyễn Văn         Đại         A06 DD12KTD1 2 41102386 Phạm Thành         Nhân        A20 DD11KTD3 3
41200713 Ngô Tiến           Đạt         A06 DD12KTD1 2 41307729 Trần Thị Hồng      Phúc        A20 DD13B2TD 3
41200804 Võ Thanh           Đông        A06 DD12KTD1 2 41202824 Võ Thiện           Phúc        A20 DD12KTD4 3
41200888 Trần Văn           Giang       A06 DD12KTD2 3 41203097 Lê Thanh           Sang        A20 DD12TD3 4
41101209 Đào Tấn            Hoàng       A06 DD11DV2 3 41203296 Nguyễn Minh        Tân         A20 DD12KTD4 4
41201222 Nguyễn Ngọc        Hoàng       A06 DD12KSVT 3 41203497 Hoàng Đình         Thắng       A20 DD12KTD4 4
41101793 Võ Thanh           Lâm         A06 DD11DV3 3 41204767 Hồ Đức             Thịnh       A20 DD12DV6 4
41201963 Nguyễn Lê Minh     Long        A06 DD12KTD3 4 41203911 Huỳnh Tấn Vũ       Toàn        A20 DD12KSTD 4
41202351 Hoàng Đại          Nghĩa       A06 DD12DV4 4 41204034 Hồ Quốc            Trí         A20 DD12DV6 5
41102467 Mai Quang          Nhựt        A06 DD11KTD4 4 41204153 Phan Đức           Trung       A20 DD12KTD5 5
41202921 Đỗ Nhật            Quang       A06 DD12KTD4 4 41204359 Lê Quốc Minh       Tú          A20 DD12KTD5 5
41203200 Nguyễn Đức         Sỹ          A06 DD12TD3 5 41204624 Nguyễn Thanh       Vũ          A20 DD12DV7 5
41104462 Nguyễn Tấn         Thành       A06 DD11DV6 5 41204657 Dương Công         Vương       A20 DD12KTD5 5
41203538 Nguyễn Hữu Thanh   Thi         A06 DD12KTD4 5 41200684 Tô Thành           Đạo         A21 DD12TD1 1
41203813 Lê Cảnh            Tiến        A06 DD12DV6 5 41200761 Nguyễn Công        Đăng        A21 DD12DV1 1
41103699 Nguyễn Quý         Toàn        A06 DD11DV6 5 41201193 Bùi Minh           Hoàng       A21 DD12TD2 1
41100086 Lưu Công Tuấn      Anh         A07 DD11KTD1 1 41201379 Nguyễn Quốc        Huy         A21 DD12DV2 1
41200437 Nguyễn Minh        Cường       A07 DD12TD1 1 41201664 Nguyễn Văn         Khải        A21 DD12DV3 2
41200472 Phạm Thành         Danh        A07 DD12TD1 1 41201743 Nguyễn Phúc        Khôi        A21 DD12TD2 2
41200814 Lầu Lưu            Đường       A07 DD12TD1 2 41101744 Trần Công          Kỳ          A21 DD11DV1 2
41201386 Phạm Gia           Huy         A07 DD12DV2 2 41201839 Lê Hoàng           Lâm         A21 DD12TD2 2
41101681 Nguyễn Đức         Khôi        A07 DD11KTD2 2 41202037 Phạm Văn           Lợi         A21 DD12TD2 3
41101683 Trần Minh          Khôi        A07 DD11KTD3 3 41202048 Nguyễn Nghĩa       Luân        A21 DD12TD2 3
41201951 Lê Hoàng           Long        A07 DD12TD2 3 41202287 Trần Đình          Nam         A21 DD12TD3 3
41202644 Trịnh Minh         Nhựt        A07 DD12TD3 3 41202603 Nguyễn Quang       Nho         A21 DD12TD3 3
41202652 Bùi Hữu            Nôen        A07 DD12KSTD 3 41202785 Huỳnh Công         Phúc        A21 DD12TD3 4
41203213 Lại Ngọc           Tài         A07 DD12DV5 4 41203361 Lê                 Thái        A21 DD12DV5 4
41203389 Đỗ Đạt             Thành       A07 DD12DV5 4 41203420 Phan Văn           Thành       A21 DD12DV5 4
41203668 Vũ Đức             Thông       A07 DD12TD4 4 41204156 Phạm Đức           Trung       A21 DD12DV7 4
41203785 Nguyễn Xuân        Thực        A07 DD12DV6 4 41204268 Lê Anh             Tuấn        A21 DD12KSTD 4
41203929 Phan Bảo Thiện     Toàn        A07 DD12DV6 5 41204290 Nguyễn Ngọc Phương Tuấn        A21 DD12TD4 5
41103808 Nguyễn Văn         Trí         A07 DD11DV7 5 41204315 Võ Anh             Tuấn        A21 DD12DV7 5
41204322 Nguyễn Văn         Tuất        A07 DD12DV7 5 41204558 Phạm Thế           Vinh        A21 DD12DV7 5
41204387 Đinh Quang         Tùng        A07 DD12DV7 5 41204562 Tô Đặng Nhật       Vinh        A21 DD12TD4 5
41200264 Nguyễn Thái        Bình        A08 DD12KTD1 1 41104468 Võ Hoàng           Vinh        A21 DD11DV7 5
41200274 Trịnh Tiến         Bình        A08 DD12TD1 1 41200019 Nguyễn Vũ Hoài     An          A22 DD12DV1 1
41200298 Hồ Đình            Cần         A08 DD12KTD1 1 41200131 Vũ Tuấn            Anh         A22 DD12KTD1 1
41200308 Nguyễn Văn Minh    Chánh       A08 DD12KTD1 1 41200211 Võ Nhật            Bảo         A22 DD12KTD1 1
41200649 Phạm Hoàng Thái    Dương       A08 DD12KTD2 2 41000341 Nguyễn Thành       Công        A22 DD10KTD2 1
41200749 Võ Hoàng           Đạt         A08 DD12KTD1 2 41200733 Phan Thành         Đạt         A22 DD12TD1 2
41200809 Nguyễn Duy         Đồng        A08 DD12KTD2 2 41200825 Hồ Huy             Đức         A22 DD12TD1 2
41200815 Nguyễn Minh        Được        A08 DD12DV1 2 41200961 Nguyễn Phan Hoàng  Hải         A22 DD12KSVT 2
41200992 Phan Hoàng         Hảo         A08 DD12DV2 3 41201271 Trần Hữu           Hòa         A22 DD12TD2 2
41201103 Nguyễn Trung       Hiếu        A08 DD12TD2 3 41201383 Nguyễn Vũ Tường    Huy         A22 DD12TD2 3
41201115 Phạm Chí           Hiếu        A08 DD12DV2 3 41201526 Võ Quốc            Hưng        A22 DD12KTD2 3
41201445 Lê Đình Phi        Hùng        A08 DD12TD2 3 41201546 Võ Thị             Hường       A22 DD12KSVT 3
41001336 Nguyễn Trọng       Hùng        A08 DD10KTD2 4 41201616 Đinh Gia           Khánh       A22 DD12KSVT 3
41201566 Nguyễn Vũ Minh     Kha         A08 DD12KTD2 4 41202000 Đỗ Phước           Lộc         A22 DD12KTD3 4
41201772 Hồ Văn             Kiệp        A08 DD12DV3 4 41202206 Trần Thị Diễm      My          A22 DD12KTD3 4
41102570 Hà Vĩnh            Phú         A08 DD11DV5 4 41202519 Ngô Huỳnh          Nhân        A22 DD12KSVT 4
41202763 Nguyễn Minh        Phú         A08 DD12KTD3 5 41203217 Lê Quốc            Tài         A22 DD12KSVT 4
41203267 Nguyễn Viết        Tâm         A08 DD12DV5 5 41203252 Lâm Thành          Tâm         A22 DD12DV5 4
41203350 Võ Duy             Thanh       A08 DD12KTD4 5 41203507 Lương Ngọc         Thắng       A22 DD12DV5 5
41203670 Dương Quang        Thống       A08 DD12KTD5 5 41204093 Huỳnh Quốc         Trọng       A22 DD12TD4 5
41204090 Nguyễn Hoàng       Trong       A08 DD12DV7 5 41204232 Nguyễn Quang       Trưởng      A22 DD12TD4 5
41200012 Lê Thành           An          A09 DD12DV1 1 41204310 Tạ Thanh           Tuấn        A22 DD12TD4 5
41000104 Phạm Tuấn          Anh         A09 DD10DV1 1 41204635 Phạm Hữu           Vũ          A22 DD12KSVT 5
41200408 Kpuih              Cư          A09 DD12DV1 1 41200231 Nguyễn Như         Biên        A23 DD12TD1 1
41200797 Nguyễn Hữu         Đông        A09 DD12DV1 1 41200297 Trần Vũ            Cầm         A23 DD12TD1 1
41200800 Nguyễn Văn         Đông        A09 DD12DV1 2 41201153 Nguyễn Thế         Hiển        A23 DD12KTD2 1
41200939 Cao Văn            Hải         A09 DD12DV1 2 41201067 Đặng Trung         Hiếu        A23 DD12TD2 1
41201131 Võ Quang           Hiếu        A09 DD12KSVT 2 41201079 Lê Ngọc            Hiếu        A23 DD12TD2 2
41201207 Lý Huy             Hoàng       A09 DD12TD2 2 41201188 Võ Quốc            Hoài        A23 DD12DV2 2
41104452 Trịnh Vũ Quang     Huy         A09 DD11DV3 3 41201177 Võ Thành           Hoan        A23 DD12KTD2 2
41201518 Trần Đức           Hưng        A09 DD12DV2 3 41201458 Nguyễn Minh        Hùng        A23 DD12KTD2 2
41201556 Hoàng Đình         Kha         A09 DD12KTD2 3 41201411 Trương Hoàng Bảo   Huy         A23 DD12KTD2 3
41201557 Hoàng Hữu          Kha         A09 DD12DV3 3 41201645 Nguyễn Tri         Khánh       A23 DD12KSKT 3
41201630 Nguyễn Công        Khánh       A09 DD12DV3 4 41202123 Đặng Việt          Minh        A23 DD12TD2 3
41201798 Võ Tuấn            Kiệt        A09 DD12DV3 4 41202587 Nguyễn Thái Hoàng  Nhi         A23 DD12TD3 3
41202024 Lê Văn             Lời         A09 DD12KSVT 4 41202738 Tăng Hoàng         Phong       A23 DD12DV4 4
41103179 Nguyễn Văn         Thái        A09 DD11KTD4 4 41307093 Trần Hoàng         Quân        A23 DD13B2KD 4
41203619 Nguyễn Bửu         Thịnh       A09 DD12KTD4 4 41203146 Đỗ Lam             Sơn         A23 DD12TD3 4
41103649 Nguyễn Quang       Tín         A09 DD11KTD5 5 41203504 Lê Toàn            Thắng       A23 DD12KSKT 4
41203872 Nguyễn Tấn         Tín         A09 DD12DV6 5 41203516 Nguyễn Quang       Thắng       A23 DD12KSVT 4
41204174 Võ Khánh           Trung       A09 DD12KTD5 5 41003147 Hoàng Võ           Thiện       A23 DD10DV6 5
41204462 Phạm Quốc          Văn         A09 DD12DV7 5 41203640 Võ Đình            Thịnh       A23 DD12KSKT 5
41204585 Lê Ngọc            Vủ          A09 DD12TD4 5 41203948 Nguyễn Đức         Tô          A23 DD12TD4 5
41200723 Nguyễn Thành       Đạt         A10 DD12KSTD 1 41204004 Hoàng Minh         Triết       A23 DD12KSKT 5
41200824 Hoàng Minh         Đức         A10 DD12DV1 1 41204142 Nguyễn Huy         Trung       A23 DD12DV7 5
41200850 Phạm Công          Đức         A10 DD12TD1 1 41200644 Nguyễn Châu Đại    Dương       A24 DD12KTD2 1
41201037 Lê Hải             Hậu         A10 DD12KTD2 1 41200694 Hà Tấn             Đạt         A24 DD12KTD1 1
41101297 Võ Xuân            Hòa         A10 DD11KTD2 2 41200759 Lê Văn Khắc Hải    Đăng        A24 DD12KTD1 1
41204778 Nguyễn Thanh       Hoàng       A10 DD12TD2 2 41200795 Hà Danh            Đông        A24 DD12KTD1 2
41201401 Trần Quang         Huy         A10 DD12KSTD 2 41200969 Nguyễn Văn         Hải         A24 DD12KTD2 2
41201582 Nguyễn Đặng An     Khang       A10 DD12KTD2 2 41102018 Đào Duy            Mạnh        A24 DD11DV3 2
41201617 Đồng               Khánh       A10 DD12KTD3 3 41202228 Đào Đức            Nam         A24 DD12KTD3 3
41202253 Nguyễn Đăng        Nam         A10 DD12TD3 3 41202241 Lê Anh             Nam         A24 DD12DV4 3
41202306 Chề Lý             Nàm         A10 DD12TD3 3 41202777 Đinh Hữu           Phúc        A24 DD12DV4 3
41202663 Nguyễn Đình        Pháp        A10 DD12DV4 3 41202804 Nguyễn Hoàng       Phúc        A24 DD12DV4 4
41202803 Nguyễn Hoàng       Phúc        A10 DD12KTD3 4 41202813 Nguyễn Vĩnh        Phúc        A24 DD12DV4 4
41203036 Hồ Thanh           Quyền       A10 DD12DV5 4 41202986 Trần Thiện Vĩnh    Quân        A24 DD12DV5 4
41203039 Nguyễn Trọng       Quyền       A10 DD12KTD4 4 41203133 Nguyễn Viết        Sĩ          A24 DD12DV5 5
41203300 Nguyễn Thanh       Tân         A10 DD12KTD4 4 41103464 Lê Trí             Thông       A24 DD11DV6 5
41203409 Nguyễn Tiến        Thành       A10 DD12KTD4 4 41204102 Phùng Tấn          Trọng       A24 DD12KTD5 5
41203489 Võ Ngọc            Thạo        A10 DD12DV6 5 41200115 Trần Viết Tuấn     Anh         A25 DD12KTD1 1
41203582 Nguyễn Nhật        Thiện       A10 DD12KTD4 5 41200304 Lê Thanh           Cẩn         A25 DD12KTD1 1
41203603 Bùi Tất            Thịnh       A10 DD12TD4 5 41204785 Đỗ Tài             Chiến       A25 DD12TD1 1
41204372 Phạm Trần Thiên    Tú          A10 DD12DV7 5 41200365 Nguyễn Trần        Chính       A25 DD12TD1 1
41204660 Huỳnh Ngọc         Vương       A10 DD12TD4 5 41200367 Trịnh Hồng         Chính       A25 DD12KTD1 2
41200189 Nguyễn Hoài        Bảo         A12 DD12KSTD 1 41200403 Trần Gia           Cơ          A25 DD12KTD1 2
41200823 Đỗ Minh            Đức         A12 DD12TD1 1 41000410 Phan               Dễ          A25 DD10DV1 2
41104450 Nguyễn Phước       Hiện        A12 DD11DV2 2 41200683 Phan Văn           Đạo         A25 DD12DV1 2
41101658 Trần Nguyên        Khoa        A12 DD11DV2 2 41201883 Châu Văn           Linh        A25 DD12KTD3 3
41202273 Nguyễn Thành       Nam         A12 DD12DV4 3 41202439 Huỳnh Tâm Thiện    Nguyên      A25 DD12DV4 3
41102769 Nguyễn Trần Minh   Quân        A12 DD11DV5 3 41204763 Nguyễn Hữu         Nguyên      A25 DD12DV4 3
41203143 Đinh Văn Bảo       Sơn         A12 DD12DV5 4 41207121 Nguyễn Thanh       Phú         A25 DD12B2KD 3
41103025 Lê Nhất            Tâm         A12 DD11DV5 4 41202955 Phạm Duy           Quang       A25 DD12DV5 4
41203697 Hồ Đắc             Thuận       A12 DD12KSKT 5 41102866 Văn Ngọc           Quỳnh       A25 DD11KTD4 4
41203920 Nguyễn Phú         Toàn        A12 DD12DV6 5 41203136 An Văn             Sơn         A25 DD12KTD4 4
41200375 Chu Đức            Chương      A13 DD12DV1 1 41203194 Võ Đình            Sơn         A25 DD12KTD4 4
41200381 Nguyễn Minh        Chương      A13 DD12TD1 1 41203196 Trần               Sung        A25 DD12DV5 5
41200433 Nguyễn Hồng        Cường       A13 DD12KTD1 1 41203387 Đoàn Bá            Thành       A25 DD12KTD4 5
41200640 Lê Hoàng           Dương       A13 DD12TD1 1 41203521 Nguyễn Xuân        Thắng       A25 DD12KTD4 5
41200701 Lê Tấn             Đạt         A13 DD12KSTD 2 41204439 Phan Đình          Ty          A25 DD12KTD5 5
41201125 Trần Trung         Hiếu        A13 DD12KSTD 2 41200259 Nguyễn Ngọc        Bình        A26 DD12DV1 1
41201356 Ngô Nguyễn Vũ      Huy         A13 DD12TD2 2 41100403 Nguyễn Minh        Chương      A26 DD11KTD1 1
41201377 Nguyễn Quang       Huy         A13 DD12TD2 2 41200446 Nguyễn Tuấn        Cường       A26 DD12KSVT 1
41201727 Võ Đăng            Khoa        A13 DD12KSTD 3 41200462 Võ Mạnh            Cường       A26 DD12TD1 1
41201808 Cao Sỹ             Kỳ          A13 DD12KTD3 3 41200615 Nguyễn Đình        Dũng        A26 DD12TD1 2
41101748 Hồ Viết            Lai         A13 DD11KTD3 3 41200630 Trần Tấn           Dũng        A26 DD12TD1 2
41201892 Lại Nhất           Linh        A13 DD12TD2 3 41201266 Nguyễn Văn         Hòa         A26 DD12DV2 2
41201953 Lê Huỳnh Bảo       Long        A13 DD12KTD3 4 41201600 Ngô Đình Duy       Khanh       A26 DD12TD2 2
41202187 Vũ Học             Minh        A13 DD12TD2 4 41202079 Nguyễn Anh         Lực         A26 DD12DV3 3
41202821 Văn Vĩnh           Phúc        A13 DD12KTD4 4 41202111 Võ Công            Mạnh        A26 DD12TD2 3
41203505 Lê Văn             Thắng       A13 DD12KTD4 4 41202147 Nguyễn Đức Giáp    Minh        A26 DD12TD2 3
41203509 Nguyễn Chí         Thắng       A13 DD12TD4 4 41202535 Nguyễn Văn         Nhân        A26 DD12DV4 3
41203579 Nguyễn Hoàng       Thiện       A13 DD12KSTD 5 41202607 Lê An              Nhuận       A26 DD12KTD3 4
41203845 Ung Quang          Tiến        A13 DD12KTD5 5 41202634 Trần Quỳnh         Như         A26 DD12TD3 4
41203938 Trương Sỉ          Toàn        A13 DD12KTD5 5 41202868 Nguyễn Tuấn        Phương      A26 DD12KSVT 4
41204566 Trần Vũ            Vinh        A13 DD12KTD5 5 41203308 Phạm Hoài          Tân         A26 DD12DV5 4
41204668 Phạm Duy           Vương       A13 DD12KTD5 5 41203604 Cao Ngọc           Thịnh       A26 DD12DV6 5
41200026 Trần Lâm Hải       An          A14 DD12DV1 1 41203862 Lê Trương Trường   Tín         A26 DD12DV6 5
41100118 Nguyễn Tuấn        Anh         A14 DD11KTD1 1 41203884 Trần Bảo           Tín         A26 DD12DV6 5
41200158 Võ Trọng           Ân          A14 DD12DV1 1 41203898 Phạm Văn           Tình        A26 DD12DV6 5
41100622 Lưu Thành          Dũng        A14 DD11TD1 1 41204225 Trần Văn           Trường      A26 DD12TD4 5
41104448 Hoàng Ngọc Trường  Giang       A14 DD11DV2 2            
41200917 Nguyễn Đức         Hà          A14 DD12TD1 2            
41200963 Nguyễn Quang       Hải         A14 DD12KSVT 2            
41201723 Trần Đăng          Khoa        A14 DD12DV3 2            
41201757 Nguyễn Hoàng       Khương      A14 DD12KSTD 3            
41202063 Nguyễn Văn         Luận        A14 DD12KTD3 3            
41202360 Nguyễn Đức         Nghĩa       A14 DD12KSTD 3            
41202381 Tiến Hoàng Trí     Nghĩa       A14 DD12DV4 3            
41202932 Nguyễn Đình        Quang       A14 DD12KTD4 4            
41202999 Hoàng Trọng        Quốc        A14 DD12KTD4 4            
41203154 Hồ Viết            Sơn         A14 DD12DV5 4            
41203304 Nguyễn Trương Khắc Tân         A14 DD12KSTD 4            
41203940 Võ Hữu             Toàn        A14 DD12DV6 4            
41204053 Nguyễn Đức         Trí         A14 DD12DV6 5            
41204058 Nguyễn Minh        Trí         A14 DD12DV7 5            
41103761 Đào Hữu            Triết       A14 DD11DV7 5            
41204771 Nguyễn Phú         Văn         A14 DD12DV7 5            
41204595 Đoàn Huỳnh Nhật    Vũ          A14 DD12DV7 5            

 

sikiş https://turk.porn anal seks Adıyaman tütünü