Tests and Solutions - Semester I/2014 - 2015

Tests and Solutions - Semester I/2014 - 2015

  • Anten và truyền sóng

https://drive.google.com/file/d/0B3_ZQKtgsqfxNDhKcFhrbTFtUlZfMVVCVFRYMXp1Yy1XRFVv/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B3_ZQKtgsqfxT3pxeFZuSnZHTWlmY2RyQVgxMm56QmtCLUs0/view?usp=sharing

  • Nguyên lý Thông tin số

https://drive.google.com/file/d/0B3_ZQKtgsqfxRTZ5REQ4XzNMcm1CLVNSYk9NSmR0UjhRYzFR/view?usp=sharing

  • Thu trong truyền thông số

https://drive.google.com/file/d/0B3_ZQKtgsqfxeEtfVDYta2RFcDd2cjlsOFB5WVJYVWZVSGxn/view?usp=sharing

  • Truyền số liệu và mạng

https://drive.google.com/file/d/0B3_ZQKtgsqfxSHdPc29xdEoyWlIzZFkzME02b3NfMWJIckZz/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B3_ZQKtgsqfxZUIwVVdVV2RwWi1qMkpXbWJJd2N0bGR5R0RR/view?usp=sharing

  • Communications I, Hệ thống Viễn Thông, Mạch điện tử thông tin

https://drive.google.com/file/d/0B3_ZQKtgsqfxNzBnVXFyVGZWVmlyTnJtcDRjR3RUcUh1R0lF/view?usp=sharing

  • Thông tin quang (Cao học)

https://drive.google.com/file/d/0B3_ZQKtgsqfxaGZvbDV6eF9JRHJ4OVljTVA3Yl9YcGdiZWM4/view?usp=sharing

  • Mạng IP (PFIEV)

https://drive.google.com/file/d/0B3_ZQKtgsqfxNUZJbzhkcXJmVnRRdnE5bTJ5d0tGSWVMc1JV/view?usp=sharing

  • Mạng máy tính

https://drive.google.com/file/d/0B3_ZQKtgsqfxLWJvLVNDMFZuYWZnT2djdF96WHYwQUQzWmw0/view?usp=sharing

  • Digital Signal Processing (TT)

https://drive.google.com/file/d/0B3_ZQKtgsqfxbVFqdkdWVmpxTE1CQTJMLWUySXVNQXB3cldB/view?usp=sharing

  • Digital Communications (Cao học)

https://drive.google.com/file/d/0B3_ZQKtgsqfxWjZkSUhjZmJiNE5IcllsYUpUMEdmQWk2eXBJ/view?usp=sharing

Recruitment

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi