Nộp quyển và bảo vệ Luận văn Tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Điện tử - Cần Thơ

THÔNG BÁO

V/v: Nộp quyển và bảo vệ Luận văn Tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Điện tử - Cần Thơ

 

Để chuẩn bị cho đợt bảo vệ Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ vào tháng 7/2014 của ngành Kỹ thuật Điện tử Cần thơ, Bộ môn Viễn thông thông báo thời gian nộp và bảo vệ theo lịch như sau: học viên nộp về Bộ môn Viễn thông 2 quyển chính bìa xoắn và 3 quyển tóm tắt.

Hạn chót nộp LV:                   14/7/2014

Ngày bảo vệ:                          25/7/2014 (thời gian và phòng bảo vệ thông báo sau)

Để buổi bảo vệ được thành công đề nghị các học viên thực hiện theo đúng lịch.